Odobreni projekti KA2: opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Na ovoj stranici se nalaze sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti strateških partnerstava u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih, odobreni 2018, 2019. i 2020. godine u okviru Erazmus+ programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

Ovde možete pronaći informacije o odobrenim projektima, spisak savetnika kojima se možete obratiti, kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi ovih tipova projekata.

Odobreni KA201 projekti u opštem obrazovanju: 2018, 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti opšteg obrazovanja (KA201) u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA201 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projekta

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2018-1-RS01-KA201-000423

Living books in schools

Osnovna škola ”Kosta Trifković” Novi Sad

Marija Opačić

2018-1-RS01-KA201-000439

Social and Financial Education for Engagement, Entrepreneurship and Employment

”Pomoć deci”, Beograd

Jelena Kajganović

2018-1-RS01-KA201-000427

Dare to be Different- Creative Drama in Education

Osnovna škola „Olga Milošević“, Smederevska Palanka

Marija Opačić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti opšteg obrazovanja (KA201) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA201 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projekta

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2019-1-RS01-KA201-000835

To je u redu!

OŠ “Anton Skala”, Beograd

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA201-000885

Violence – No, thanks!

Muzička škola “Stevan Hristić”, Kruševac

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA201-000796

MATH4everyone

Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA201-000886

Avanture učenja izvan vrtića

PU- dečji vrtić „Maštolend“, Novi Sad

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA201-000878

Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju

Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”, Beograd

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA201-000833

Agora

Udruženje “Scio”, Gornji Milanovac

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA201-000808

21st century EARTH guardians

OŠ “Braća Grulović”, Beška

Milica Pupavac

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti opšteg obrazovanja (KA201) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA201 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA201-065422

21st century skills and CLIL for learning about Cultural heritage

Osnovna škola “Žarko Zrenjanin”, Novi Sad

Ljiljana Krstić

2020-1-RS01-KA201-065438

Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development

Udruženje vaspitača Vojvodine, Novi Sad

Ljiljana Krstić

2020-1-RS01-KA201-065366

deAf DigitAl PlaTform

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora ,”11.maj” Jagodina

Milica Pupavac

2020-1-RS01-KA227-SCH-094545

Awareness raising on gender-based violence through theatre based school workshops

DAH TEATAR – Centar za pozorišna istraživanja, Beograd

Ljiljana Krstić

1. Šta bi trebalo da sadrže Ugovori koje treba da potpišemo sa partnerskim organizacijama?

Što se ugovora sa partnerima tiče, kao što smo govorili na koordinativnom sastanku, oni bi trebalo da sadrže informacije o bankovnim računima, načinu donošenja odluka, rešavanju konflikta, finansijskoj raspodeli i izveštavanju, aktivnostima, odgovornim osobama, proizvodima intelektualnog rada, kao i načinima za prevenciju konflikta interesa, zatim o prihvatljivim troškovima po budžetskim linijama koji ne zahtevaju aneks ugovora sa Fondacijom Tempus, kao i član o zaštiti podataka o ličnosti. Veoma je važno da predvidite ovim ugovorima šta će se dogoditi ukoliko neki od partnera ne izvrši svoje obaveze uopšte ili na vreme, kao i ako nekome od partnera na projektu nisu priznati svi troškovi prilikom evaluacije finansijskog dela izveštaja. Ukoliko ne predvidite klauzulu u partnerskom ugovoru po kojoj partnerska ustanova ima gotovo iste obave ka Vama, kao Vi prema nama u smislu povraćaja sredstava, bićete u velikom problemu ako nešto pođe naopako.

Kao referencu možete koristiti Ugovor koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus, kao i ugovore za CBHE projekte (projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju) koje Vam šaljemo u nastavku:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annexes_to_the_grant_agreement_model_cbhe_2017.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/grant_agreement_and_general_conditions_cbhe_2017.pdf

2. Do kada najkasnije i na koji način treba da obavestimo Fondaciju Tempus o pojedinostima iz ugovora koje se tiču međunarodnih sastanaka projektnog tima (vreme, mesto, učesnici, dnevni red itd.)?

Prema ugovornoj obavezi, pre sastanka je potrebno popuniti Mobility Tool u delu koji se odnosi na međunarodne sastanke. Pored toga, nakon sastanka, potrebno je postaviti na korisnički prostor dokaze da je sastanak održan u vidu finansijske dokumentacije (dokazi o putovanju, smeštaju, putni nalozi, itd.), a preporučujemo da takođe postavite i izveštaj u slobodnoj formi koji bi sadržao glavne zaključke sa sastanka, nekoliko fotografija, zapisnik, itd. Ne postoje formalna ograničenja u kom vremenskom roku je potrebno postaviti ove dokumente.

3. Da li se međunarodni sastanci projektnog tima (Transnational project meetings) računaju u rad na proizvodima intelektualnog rada tj. da li možemo da planiramo isplatu dnevnica za učesnike na međunarodnim sastancima?

Međunarodni sastanci projektnog tima se ne računaju u rad na proizvodima intelektualnog rada, a sredstva koja su predviđena za međunarodne sastanke su predviđena za učešće u sastancima partnera na projektu u svrhe sprovođenja i koordinacije projekta, konkretno za troškove prevoza i dnevnica. Ako bude rada na proizvodima intelektualnog rada to je u redu, jer se i očekuje da međunarodni sastanci delom budu posvećeni tome, ali nije moguće te dane računati kao rad na proizvodima intelektualnog rada.

4. Kada možemo da izvršimo uplatu sredstava partnerima koja se odnose na međunarodne sastanke projektnog tima? 

Ne postoji formalno određen rok u okviru kog je potrebno izvršiti uplatu sredstava koja se odnose na međunarodne sastanke projektnog tima, ovaj aspekt sprovođenja projekta zavisi od ugovora koje ste potpisali sa partnerima.

5. Da li je mobilnost učenika i nastavnika spada u kategoriju ekskurzija ili sudijskog putovanje? Da li je za realizaciju projekta finansiranih u okviru Erazmus+ programa potrebna saglasnost nadležne Školske uprave za realizaciju mobilnosti učenika i nastavnika?

Sprovođenje projekata u okviru programa Erazmus+ je prepoznato i navedeno u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Takođe, učešće Republike Srbije u programu Erazmus je regulisano Sporazumom koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Na osnovu navedenog u Pravilniku o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi, mobilnost koja je odobrena mogla bi se uklapati u okvire studijskog putovanja. Svakako bismo Vam preporučili da se konsultujete sa nadležnom Školskom upravom oko dodatnih nedoumica.

6. Da li transfer prema partneru iz Srbije treba obaviti isključivo u dinarskoj protivvrednosti, s obzirom da nacionalno zakonodavstvo zahteva da se platni promet između pravnih lica u Srbiji obavlja isključivo u dinarima?

Program Erazmus+ ne postavlja ograničenja u vezi sa valutom isplate, međutim svi korisnici sredstava su u obavezi da poštuju nacionalno zakonodavstvo, te Vas savetujemo da se ponašate u skladu sa tim. Zakon omogućava prenos sredstava i u evrima i u dinarima u zemlji ka partnerima za potrebe sprovođenja projekta. Po tom istom osnovu smo Vam i mi preneli sredstva. Napominjemo samo da nas svakako izveštavate u evrima.

7. Koji troškovi mogu biti tretirani kao relevantni troškovi kada su u pitanju sredstva namenjena za Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje?

Ono što može da se finansira iz ove budžetske linije je dosta široko jer se radi o jediničnim troškovima i važno je da bude u funkciji upravljanja projektom, kao i da podrži sprovođenje projekta na Vašoj ustanovi. Na primer, sredstva dodeljena za budžetsku liniju Upravljanje projektom se, uzimajući u obzir odredbe ugovora, aneksa III i Erazmus+ programskog vodiča, mogu iskoristiti u sledeće svrhe: planiranje, finansiranje, koordinacija i komunikacija između partnera, materijal za učenje/nastavu/obuku i sl., kao i za saradnju i lokalne aktivnosti na projektu: rad na projektu sa učesnicima, organizacija i mentorstvo pri aktivnosti učenja/treninga, za informisanje, promociju i diseminaciju rezultata (brošure, flajeri, seminari, veb informacije i sl.). Napomenuli bismo da je kroz sredstva KA2 projekata moguće finansirati samo specifičnu opremu koja je neophodna i neizostavna pri izradi proizvoda intelektualnog rada i finansira se kroz budžetsku liniju Vanredni troškovi (Exceptional costs). Opremu za potrebe upravljanja projektom možete finansirati iz budžetske linije Upravljanje projektom ako za to imate dovoljno prostora.

Dodatno, podsetili bismo Vas da je za opravdanost sredstava namenjenih upravljanju projektom, najvažnije je da se kvalitetno sprovedu sve aktivnosti, planirane da se finansiraju kroz ovu budžetsku liniju. Pored toga, za sve one koji učestvuju u upravljanju projektom, potrebno je da na korisnički prostor priložite detaljne planove rada (timesheets) slobodne forme koji pokazuju angažovanje.

8. Da li i pod kojim uslovima NVO može da bude koordinator KA2 projekta?

NVO može da bude koordinator KA2 projekta. Posebni uslovi koji se odnose na to, jesu dobro objašnjene sledeće stavke u projektnoj prijavi:

· Kako NVO može svojom specifičnom ekspertizom da doprinese ostvarivanju projektnih rezultata;
· Koje koristi NVO ima od rezultata projekta;
· Na koji način NVO može da implementira rezultate projekta u svoj redovan rad;
· Potrebno je da NVO već sprovodi neke aktivnosti edukativnog karaktera ili će ih sprovoditi tokom i posle projekta.

9. Ako partner ne ostvari zadatak za koji se dobijaju jedinična sredstva kome se vraćaju sredstva? Koordinatoru ili Nacionalnoj agenciji koordinatora ili Nacionalnoj agenciji partnera? (osim za KA229 projekte)

Organizacija koordinator (u ovom slučaju je to Vaša organizacija) odgovorna je prema svojoj Nacionalnoj agenciji (Fondacija Tempus) za kompletno sprovođenje projekta, uključujući i aktivnosti partnerskih organizacija, i upravljanje budžetom. Dakle, Vaša organizacija bi bila odgovorna za povraćaj sredstava u slučaju da nisu obavljene aktivnosti za koju su jedinična sredstva potraživana.

10. Da li se Kickoff sastanak može smatrati delom i kao događaj za predstavljanje rezultata projekta tj. njegove organizacije i ciljeva?

Kickoff sastanak je jedna od aktivnosti koje spadaju u kategoriju Transnational project meetings. U pitanju je zasebna budžetska linija namenjena sastancima partnerskih organizacija sa ciljem dogovora oko koordinacije i implementacije projekta. Prema tome, ovi sastanci se ne smatraju aktivnostima širenja rezultata, tj. diseminacije. Aktivnosti diseminacije možete planirati i realizovati u okviru budžetske linije Upravljanje projektom i implementacija (Project management and implementation).

11. Kako regulisati isplatu dnevnica za učesnike LTT aktivnosti?

Način isplate individualnih troškova za LTT aktivnosti treba da bude rezultat dogovora u Vašoj instituciji, odnosno, treba da se odvije na način koji Vama najviše odgovara. Uz to ste, naravno, u obavezi da poštujete propise Republike Srbije i pravila Vaše institucije.

Na Vašem korisničkom prostoru možete da pronađete primere modela ugovora, koji su inače namenjeni za KA1 projekte mobilnosti. Njih možete da iskoristite za uspostavljanje međusobnih obaveza između učesnika projekta, Vaše institucije i institucije partnera.

U aneksu II.8 možete da precizirate dogovor između učesnika LTT aktivnosti i Vaše institucije o tome kako će biti plaćeni put, smeštaj (i eventualno obroci za vreme mobilnosti) i kako će biti isplaćene dnevnice/džeparac.

Ponuđene su 3 opcije:

Opcija 1. Učesnik dobija […] EUR na ime individualne podrške i […] EUR na ime prevoza… podrazumeva da škola svakom učesniku isplaćuje sredstva iz budžetske linije za prevoz i na ime individualne podrške na račun ili na ruke.

Opcija 2. [Institucija/Organizacija] učesniku obezbeđuje individualnu podršku i podršku za prevoz direktnim pružanjem potrebnih usluga u okviru podrške… podrazumeva da se sa školskog računa direktno uplaćaje smeštaj i putovanje. U ovom slučaju, u polje institucija/organizacija upisujete ime svoje škole.

Opcija 3. Učesnik dobija finansijsku podršku od institucije u iznosu od [….] EUR za [prevoz/ individualnu podršku] i podršku u vidu direktnog pružanja potrebnih usluga [prevoza/individualne podrške… predstavlja kombinaciju prethodna dva načina.

Ukoliko nijedna od ovih opcija ne odgovara u potpunosti opciji za koju ste se odlučili, možete da je prilagodite prema Vašem dogovoru. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena.

12. Ako jedna partnerska organizacija na projektu želi da svoj deo sredstava prebaci drugoj partnerskoj organizaciji, koja će obaviti njihov deo aktivnosti, da li je to moguće?
Ukoliko partneri žele da se odreknu dela sredstava, u okviru iste budžetske linije, potrebno je da postoji pisani dokaz da se partner čija sredstva se prebacuju složio sa ovom izmenom. Sve dozvoljene preraspodele budžetskih sredstava, definisane su u Ugovoru članom I.3.3.

13. Šta se dešava ukoliko tokom trajanja projekta partner istupi iz projekta?

U slučaju da partner namerava da istupi iz KA2 projekta strateškog partnerstva, koordinator je dužan da nađe novog partnera pre formalnog istupanja partnera ukoliko bi izlaskom tog partnera iz projekta bio  narušen minimum konzorcijuma, odnosno, ukoliko istupanjem jednog od partnera u projektu više ne učestvuju tri institucije iz tri različite programske zemlje. Kada to nije slučaj, koordinator može, ali ne mora uključiti novog partnera u projekat.

Izbor novog partnera ne bi smeo da ugrozi sadržaj i ciljeve samog projekta za koji su dobijena sredstva.

Ukoliko ne uključuje novog partnera, koordinator mora detaljno da obrazloži kako će se dužnosti preraspodeliti na preostale partnere. Za KA2 projekte strateških partnerstava, ove izmene se komuniciraju kroz Zahtev za izmenu ugovora.

Važno je naglasiti da promene partnera mogu dovesti do promena u krajnjem iznosu dodeljenih namenskih bespovratnih sredstava. U slučaju promene partnera, preporučuje se kontaktiranje projektnog savetnika u vezi sa daljim koracima.

Odobreni KA202 projekti u stručnom obrazovanju: 2018, 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja (KA202) u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA202 projekti:

Ref.br.

Naziv projekta

Nosilac projekta

Projektni savetnik

2018-1-RS01-KA202-000410

Budi kreativan – Osiguraj svoju budućnost

Naučni centar za kreativni razvoj- IDEALL, Novi Sad

Zorana Dojić

2018-1-RS01-KA202-000411

ECVET Training for Operators of IoT-enabled Smart Buildings

Univerzitet u Nišu

Zorana Dojić

2018-1-RS01-KA202-000435

The way of jeans

Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar

Zorana Dojić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja (KA202) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA202 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2019-1-RS01-KA202-000804

Izrada dnevnika kompetencija za učenike i priručnika za nastavnike u srednjim stručnim školama

Srednja stručna škola, Kragujevac

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA202-000821

Putevi vina Evropom

Srednja škola “Sveti Trifun”, Aleksandrovac

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA202-000847

Ketering usluga

Srednja ekonomska škola, Sombor

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA202-000873

More connection for programming perfection

Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović”, Niš

Zorana Dojić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja (KA202) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA202 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA202-065370

Safe Drones Over Safe Environment

Vazduhoplovna akademija, Beograd

Milijana Radić

2020-1-RS01-KA202-065381

Inovativne informacione tehnologije u modernoj VET školi

Mašinsko elektrotehnička škola, Bor

Milijana Radić

2020-1-RS01-KA202-065432

First Aid Worldwide

Medicinska škola sa domom učenika „Sestre Ninković“, Kragujevac

Milijana Radić

2020-1-RS01-KA202-065421

The Smart World Wins

Elektrotehnička škola ”Mija Stanimirović”, Niš

Zorana Dojić

2020-1-RS01-KA226-VET-094522

Elektronska akademija dualnog obrazovanja

Srednja stručna škola, Kragujevac

Zorana Dojić

2020-1-RS01-KA202-065358

Sa robotom na TI

Centar novih tehnologija, d. o.o. Ruma

Milijana Radić

1. Šta bi trebalo da sadrže Ugovori koje treba da potpišemo sa partnerskim organizacijama?

Što se ugovora sa partnerima tiče, kao što smo govorili na koordinativnom sastanku, oni bi trebalo da sadrže informacije o bankovnim računima, načinu donošenja odluka, rešavanju konflikta, finansijskoj raspodeli i izveštavanju, aktivnostima, odgovornim osobama, proizvodima intelektualnog rada, kao i načinima za prevenciju konflikta interesa, zatim o prihvatljivim troškovima po budžetskim linijama koji ne zahtevaju aneks ugovora sa Fondacijom Tempus, kao i član o zaštiti podataka o ličnosti. Veoma je važno da predvidite ovim ugovorima šta će se dogoditi ukoliko neki od partnera ne izvrši svoje obaveze uopšte ili na vreme, kao i ako nekome od partnera na projektu nisu priznati svi troškovi prilikom evaluacije finansijskog dela izveštaja. Ukoliko ne predvidite klauzulu u partnerskom ugovoru po kojoj partnerska ustanova ima gotovo iste obave ka Vama, kao Vi prema nama u smislu povraćaja sredstava, bićete u velikom problemu ako nešto pođe naopako.

Kao referencu možete koristiti Ugovor koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus, kao i ugovore za CBHE projekte (projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju) koje Vam šaljemo u nastavku:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annexes_to_the_grant_agreement_model_cbhe_2017.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/grant_agreement_and_general_conditions_cbhe_2017.pdf

2. Do kada najkasnije i na koji način treba da obavestimo Fondaciju Tempus o pojedinostima iz ugovora koje se tiču međunarodnih sastanaka projektnog tima (vreme, mesto, učesnici, dnevni red itd.)?

Prema ugovornoj obavezi, pre sastanka je potrebno popuniti Mobility Tool u delu koji se odnosi na međunarodne sastanke. Pored toga, nakon sastanka, potrebno je postaviti na korisnički prostor dokaze da je sastanak održan u vidu finansijske dokumentacije (dokazi o putovanju, smeštaju, putni nalozi, itd.), a preporučujemo da takođe postavite i izveštaj u slobodnoj formi koji bi sadržao glavne zaključke sa sastanka, nekoliko fotografija, zapisnik, itd. Ne postoje formalna ograničenja u kom vremenskom roku je potrebno postaviti ove dokumente.

3. Da li se međunarodni sastanci projektnog tima (Transnational project meetings) računaju u rad na proizvodima intelektualnog rada tj. da li možemo da planiramo isplatu dnevnica za učesnike na međunarodnim sastancima?

Međunarodni sastanci projektnog tima se ne računaju u rad na proizvodima intelektualnog rada, a sredstva koja su predviđena za međunarodne sastanke su predviđena za učešće u sastancima partnera na projektu u svrhe sprovođenja i koordinacije projekta, konkretno za troškove prevoza i dnevnica. Ako bude rada na proizvodima intelektualnog rada to je u redu, jer se i očekuje da međunarodni sastanci delom budu posvećeni tome, ali nije moguće te dane računati kao rad na proizvodima intelektualnog rada.

4. Kada možemo da izvršimo uplatu sredstava partnerima koja se odnose na međunarodne sastanke projektnog tima? 

Ne postoji formalno određen rok u okviru kog je potrebno izvršiti uplatu sredstava koja se odnose na međunarodne sastanke projektnog tima, ovaj aspekt sprovođenja projekta zavisi od ugovora koje ste potpisali sa partnerima.

5. Da li je mobilnost učenika i nastavnika spada u kategoriju ekskurzija ili sudijskog putovanje? Da li je za realizaciju projekta finansiranih u okviru Erazmus+ programa potrebna saglasnost nadležne Školske uprave za realizaciju mobilnosti učenika i nastavnika?

Sprovođenje projekata u okviru programa Erazmus+ je prepoznato i navedeno u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Takođe, učešće Republike Srbije u programu Erazmus je regulisano Sporazumom koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Na osnovu navedenog u Pravilniku o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi, mobilnost koja je odobrena mogla bi se uklapati u okvire studijskog putovanja. Svakako bismo Vam preporučili da se konsultujete sa nadležnom Školskom upravom oko dodatnih nedoumica.

6. Da li transfer prema partneru iz Srbije treba obaviti isključivo u dinarskoj protivvrednosti, s obzirom da nacionalno zakonodavstvo zahteva da se platni promet između pravnih lica u Srbiji obavlja isključivo u dinarima?

Program Erazmus+ ne postavlja ograničenja u vezi sa valutom isplate, međutim svi korisnici sredstava su u obavezi da poštuju nacionalno zakonodavstvo, te Vas savetujemo da se ponašate u skladu sa tim. Zakon omogućava prenos sredstava i u evrima i u dinarima u zemlji ka partnerima za potrebe sprovođenja projekta. Po tom istom osnovu smo Vam i mi preneli sredstva. Napominjemo samo da nas svakako izveštavate u evrima.

7. Koji troškovi mogu biti tretirani kao relevantni troškovi kada su u pitanju sredstva namenjena za Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje?

Ono što može da se finansira iz ove budžetske linije je dosta široko jer se radi o jediničnim troškovima i važno je da bude u funkciji upravljanja projektom, kao i da podrži sprovođenje projekta na Vašoj ustanovi. Na primer, sredstva dodeljena za budžetsku liniju Upravljanje projektom se, uzimajući u obzir odredbe ugovora, aneksa III i Erazmus+ programskog vodiča, mogu iskoristiti u sledeće svrhe: planiranje, finansiranje, koordinacija i komunikacija između partnera, materijal za učenje/nastavu/obuku i sl., kao i za saradnju i lokalne aktivnosti na projektu: rad na projektu sa učesnicima, organizacija i mentorstvo pri aktivnosti učenja/treninga, za informisanje, promociju i diseminaciju rezultata (brošure, flajeri, seminari, veb informacije i sl.). Napomenuli bismo da je kroz sredstva KA2 projekata moguće finansirati samo specifičnu opremu koja je neophodna i neizostavna pri izradi proizvoda intelektualnog rada i finansira se kroz budžetsku liniju Vanredni troškovi (Exceptional costs). Opremu za potrebe upravljanja projektom možete finansirati iz budžetske linije Upravljanje projektom ako za to imate dovoljno prostora.

Dodatno, podsetili bismo Vas da je za opravdanost sredstava namenjenih upravljanju projektom, najvažnije je da se kvalitetno sprovedu sve aktivnosti, planirane da se finansiraju kroz ovu budžetsku liniju. Pored toga, za sve one koji učestvuju u upravljanju projektom, potrebno je da na korisnički prostor priložite detaljne planove rada (timesheets) slobodne forme koji pokazuju angažovanje.

8. Da li i pod kojim uslovima NVO može da bude koordinator KA2 projekta?

NVO može da bude koordinator KA2 projekta. Posebni uslovi koji se odnose na to, jesu dobro objašnjene sledeće stavke u projektnoj prijavi:

· Kako NVO može svojom specifičnom ekspertizom da doprinese ostvarivanju projektnih rezultata;
· Koje koristi NVO ima od rezultata projekta;
· Na koji način NVO može da implementira rezultate projekta u svoj redovan rad;
· Potrebno je da NVO već sprovodi neke aktivnosti edukativnog karaktera ili će ih sprovoditi tokom i posle projekta.

9. Ako partner ne ostvari zadatak za koji se dobijaju jedinična sredstva kome se vraćaju sredstva? Koordinatoru ili Nacionalnoj agenciji koordinatora ili Nacionalnoj agenciji partnera? (osim za KA229 projekte)

Organizacija koordinator (u ovom slučaju je to Vaša organizacija) odgovorna je prema svojoj Nacionalnoj agenciji (Fondacija Tempus) za kompletno sprovođenje projekta, uključujući i aktivnosti partnerskih organizacija, i upravljanje budžetom. Dakle, Vaša organizacija bi bila odgovorna za povraćaj sredstava u slučaju da nisu obavljene aktivnosti za koju su jedinična sredstva potraživana.

10. Da li se Kickoff sastanak može smatrati delom i kao događaj za predstavljanje rezultata projekta tj. njegove organizacije i ciljeva?

Kickoff sastanak je jedna od aktivnosti koje spadaju u kategoriju Transnational project meetings. U pitanju je zasebna budžetska linija namenjena sastancima partnerskih organizacija sa ciljem dogovora oko koordinacije i implementacije projekta. Prema tome, ovi sastanci se ne smatraju aktivnostima širenja rezultata, tj. diseminacije. Aktivnosti diseminacije možete planirati i realizovati u okviru budžetske linije Upravljanje projektom i implementacija (Project management and implementation).

11. Kako regulisati isplatu dnevnica za učesnike LTT aktivnosti?

Način isplate individualnih troškova za LTT aktivnosti treba da bude rezultat dogovora u Vašoj instituciji, odnosno, treba da se odvije na način koji Vama najviše odgovara. Uz to ste, naravno, u obavezi da poštujete propise Republike Srbije i pravila Vaše institucije.

Na Vašem korisničkom prostoru možete da pronađete primere modela ugovora, koji su inače namenjeni za KA1 projekte mobilnosti. Njih možete da iskoristite za uspostavljanje međusobnih obaveza između učesnika projekta, Vaše institucije i institucije partnera.

U aneksu II.8 možete da precizirate dogovor između učesnika LTT aktivnosti i Vaše institucije o tome kako će biti plaćeni put, smeštaj (i eventualno obroci za vreme mobilnosti) i kako će biti isplaćene dnevnice/džeparac.

Ponuđene su 3 opcije:

Opcija 1. Učesnik dobija […] EUR na ime individualne podrške i […] EUR na ime prevoza… podrazumeva da škola svakom učesniku isplaćuje sredstva iz budžetske linije za prevoz i na ime individualne podrške na račun ili na ruke.

Opcija 2. [Institucija/Organizacija] učesniku obezbeđuje individualnu podršku i podršku za prevoz direktnim pružanjem potrebnih usluga u okviru podrške… podrazumeva da se sa školskog računa direktno uplaćaje smeštaj i putovanje. U ovom slučaju, u polje institucija/organizacija upisujete ime svoje škole.

Opcija 3. Učesnik dobija finansijsku podršku od institucije u iznosu od [….] EUR za [prevoz/ individualnu podršku] i podršku u vidu direktnog pružanja potrebnih usluga [prevoza/individualne podrške… predstavlja kombinaciju prethodna dva načina.

Ukoliko nijedna od ovih opcija ne odgovara u potpunosti opciji za koju ste se odlučili, možete da je prilagodite prema Vašem dogovoru. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena.

12. Ako jedna partnerska organizacija na projektu želi da svoj deo sredstava prebaci drugoj partnerskoj organizaciji, koja će obaviti njihov deo aktivnosti, da li je to moguće?
Ukoliko partneri žele da se odreknu dela sredstava, u okviru iste budžetske linije, potrebno je da postoji pisani dokaz da se partner čija sredstva se prebacuju složio sa ovom izmenom. Sve dozvoljene preraspodele budžetskih sredstava, definisane su u Ugovoru članom I.3.3.

13. Šta se dešava ukoliko tokom trajanja projekta partner istupi iz projekta?

U slučaju da partner namerava da istupi iz KA2 projekta strateškog partnerstva, koordinator je dužan da nađe novog partnera pre formalnog istupanja partnera ukoliko bi izlaskom tog partnera iz projekta bio  narušen minimum konzorcijuma, odnosno, ukoliko istupanjem jednog od partnera u projektu više ne učestvuju tri institucije iz tri različite programske zemlje. Kada to nije slučaj, koordinator može, ali ne mora uključiti novog partnera u projekat.

Izbor novog partnera ne bi smeo da ugrozi sadržaj i ciljeve samog projekta za koji su dobijena sredstva.

Ukoliko ne uključuje novog partnera, koordinator mora detaljno da obrazloži kako će se dužnosti preraspodeliti na preostale partnere. Za KA2 projekte strateških partnerstava, ove izmene se komuniciraju kroz Zahtev za izmenu ugovora.

Važno je naglasiti da promene partnera mogu dovesti do promena u krajnjem iznosu dodeljenih namenskih bespovratnih sredstava. U slučaju promene partnera, preporučuje se kontaktiranje projektnog savetnika u vezi sa daljim koracima.

Odobreni KA204 projekti u obrazovanju odraslih: 2018, 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti obrazovanja odraslih (KA204) u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA204 projekti:

Ref.br.

Naziv projekta

Nosilac projekta

Projektni savetnik

2018-1-RS01-KA204-000433

Basic Andragogical Training for Prison Educators

Društvo andragoga Srbije, Beograd

Marica Vukomanović

2018-1-RS01-KA204-000418

West Balkan Hearing Voices Network

Organizacija “Prostor”, Beograd

Marica Vukomanović

2018-1-RS01-KA204-000424

Cultuforma – Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture

Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd

Marica Vukomanović

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti obrazovanja odraslih (KA204) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA204 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2019-1-RS01-KA204-000854

Rural Women to Sustainable Food and Farming – Fresh Food from Farm to Table

EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej

Marica Vukomanović

2019-1-RS01-KA204-000839

Potrebe nastavnika za celoživotnim učenjem u kontekstu obrazovanja za 21. vek

Trening centar „Kocevski“, Novi Sad

Marica Vukomanović

2019-1-RS01-KA204-000872

RomABC goes Western Balkan – Adaptation and development of innovative instruments for combating functional illiteracy of Roma in Serbia and North Macedonia

OŠ i škola za obrazovanje odraslih “Branko Pešić”, Beograd

Marica Vukomanović

2019-1-RS01-KA204-000910

Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers

Srpski savet za mozak, Beograd

Marica Vukomanović

2019-1-RS01-KA204-000814

“Budi bez predrasuda” –

Projekat obuke zatvorskog osoblja za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju u zatvorima

Kazneno popravni zavod, Požarevac Zabela

Marica Vukomanović

2019-1-RS01-KA204-000793

Community Mental Health practices in ex Yugoslavia

Udruženje“Prostor”, Beograd

Marica Vukomanović

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti obrazovanja odraslih (KA204) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA204 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA204-065373

Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking

Biblioteka grada Beograda

Marica Vukomanović

2020-1-RS01-KA204-065428

CHAT2020 – Implementation Digital Storytelling Methods in  Adult Education

Udruženje “Klara i Rosa”, Subotica

Marica Vukomanović

2020-1-RS01-KA204-065410

Development of Competences of Spanish Language Teachers for Early Language Education in the Digital Age

Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd

Marica Vukomanović

2020-1-RS01-KA204-065418

Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS

Centar za ženske studije, Beograd

Marica Vukomanović

1. Šta bi trebalo da sadrže Ugovori koje treba da potpišemo sa partnerskim organizacijama?

Što se ugovora sa partnerima tiče, kao što smo govorili na koordinativnom sastanku, oni bi trebalo da sadrže informacije o bankovnim računima, načinu donošenja odluka, rešavanju konflikta, finansijskoj raspodeli i izveštavanju, aktivnostima, odgovornim osobama, proizvodima intelektualnog rada, kao i načinima za prevenciju konflikta interesa, zatim o prihvatljivim troškovima po budžetskim linijama koji ne zahtevaju aneks ugovora sa Fondacijom Tempus, kao i član o zaštiti podataka o ličnosti. Veoma je važno da predvidite ovim ugovorima šta će se dogoditi ukoliko neki od partnera ne izvrši svoje obaveze uopšte ili na vreme, kao i ako nekome od partnera na projektu nisu priznati svi troškovi prilikom evaluacije finansijskog dela izveštaja. Ukoliko ne predvidite klauzulu u partnerskom ugovoru po kojoj partnerska ustanova ima gotovo iste obave ka Vama, kao Vi prema nama u smislu povraćaja sredstava, bićete u velikom problemu ako nešto pođe naopako.

Kao referencu možete koristiti Ugovor koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus, kao i ugovore za CBHE projekte (projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju) koje Vam šaljemo u nastavku:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annexes_to_the_grant_agreement_model_cbhe_2017.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/grant_agreement_and_general_conditions_cbhe_2017.pdf

2. Do kada najkasnije i na koji način treba da obavestimo Fondaciju Tempus o pojedinostima iz ugovora koje se tiču međunarodnih sastanaka projektnog tima (vreme, mesto, učesnici, dnevni red itd.)?

Prema ugovornoj obavezi, pre sastanka je potrebno popuniti Mobility Tool u delu koji se odnosi na međunarodne sastanke. Pored toga, nakon sastanka, potrebno je postaviti na korisnički prostor dokaze da je sastanak održan u vidu finansijske dokumentacije (dokazi o putovanju, smeštaju, putni nalozi, itd.), a preporučujemo da takođe postavite i izveštaj u slobodnoj formi koji bi sadržao glavne zaključke sa sastanka, nekoliko fotografija, zapisnik, itd. Ne postoje formalna ograničenja u kom vremenskom roku je potrebno postaviti ove dokumente.

3. Da li se međunarodni sastanci projektnog tima (Transnational project meetings) računaju u rad na proizvodima intelektualnog rada tj. da li možemo da planiramo isplatu dnevnica za učesnike na međunarodnim sastancima?

Međunarodni sastanci projektnog tima se ne računaju u rad na proizvodima intelektualnog rada, a sredstva koja su predviđena za međunarodne sastanke su predviđena za učešće u sastancima partnera na projektu u svrhe sprovođenja i koordinacije projekta, konkretno za troškove prevoza i dnevnica. Ako bude rada na proizvodima intelektualnog rada to je u redu, jer se i očekuje da međunarodni sastanci delom budu posvećeni tome, ali nije moguće te dane računati kao rad na proizvodima intelektualnog rada.

4. Kada možemo da izvršimo uplatu sredstava partnerima koja se odnose na međunarodne sastanke projektnog tima? 

Ne postoji formalno određen rok u okviru kog je potrebno izvršiti uplatu sredstava koja se odnose na međunarodne sastanke projektnog tima, ovaj aspekt sprovođenja projekta zavisi od ugovora koje ste potpisali sa partnerima.

5. Da li je mobilnost učenika i nastavnika spada u kategoriju ekskurzija ili sudijskog putovanje? Da li je za realizaciju projekta finansiranih u okviru Erazmus+ programa potrebna saglasnost nadležne Školske uprave za realizaciju mobilnosti učenika i nastavnika?

Sprovođenje projekata u okviru programa Erazmus+ je prepoznato i navedeno u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Takođe, učešće Republike Srbije u programu Erazmus je regulisano Sporazumom koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Na osnovu navedenog u Pravilniku o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi, mobilnost koja je odobrena mogla bi se uklapati u okvire studijskog putovanja. Svakako bismo Vam preporučili da se konsultujete sa nadležnom Školskom upravom oko dodatnih nedoumica.

6. Da li transfer prema partneru iz Srbije treba obaviti isključivo u dinarskoj protivvrednosti, s obzirom da nacionalno zakonodavstvo zahteva da se platni promet između pravnih lica u Srbiji obavlja isključivo u dinarima?

Program Erazmus+ ne postavlja ograničenja u vezi sa valutom isplate, međutim svi korisnici sredstava su u obavezi da poštuju nacionalno zakonodavstvo, te Vas savetujemo da se ponašate u skladu sa tim. Zakon omogućava prenos sredstava i u evrima i u dinarima u zemlji ka partnerima za potrebe sprovođenja projekta. Po tom istom osnovu smo Vam i mi preneli sredstva. Napominjemo samo da nas svakako izveštavate u evrima.

7. Koji troškovi mogu biti tretirani kao relevantni troškovi kada su u pitanju sredstva namenjena za Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje?

Ono što može da se finansira iz ove budžetske linije je dosta široko jer se radi o jediničnim troškovima i važno je da bude u funkciji upravljanja projektom, kao i da podrži sprovođenje projekta na Vašoj ustanovi. Na primer, sredstva dodeljena za budžetsku liniju Upravljanje projektom se, uzimajući u obzir odredbe ugovora, aneksa III i Erazmus+ programskog vodiča, mogu iskoristiti u sledeće svrhe: planiranje, finansiranje, koordinacija i komunikacija između partnera, materijal za učenje/nastavu/obuku i sl., kao i za saradnju i lokalne aktivnosti na projektu: rad na projektu sa učesnicima, organizacija i mentorstvo pri aktivnosti učenja/treninga, za informisanje, promociju i diseminaciju rezultata (brošure, flajeri, seminari, veb informacije i sl.). Napomenuli bismo da je kroz sredstva KA2 projekata moguće finansirati samo specifičnu opremu koja je neophodna i neizostavna pri izradi proizvoda intelektualnog rada i finansira se kroz budžetsku liniju Vanredni troškovi (Exceptional costs). Opremu za potrebe upravljanja projektom možete finansirati iz budžetske linije Upravljanje projektom ako za to imate dovoljno prostora.

Dodatno, podsetili bismo Vas da je za opravdanost sredstava namenjenih upravljanju projektom, najvažnije je da se kvalitetno sprovedu sve aktivnosti, planirane da se finansiraju kroz ovu budžetsku liniju. Pored toga, za sve one koji učestvuju u upravljanju projektom, potrebno je da na korisnički prostor priložite detaljne planove rada (timesheets) slobodne forme koji pokazuju angažovanje.

8. Da li i pod kojim uslovima NVO može da bude koordinator KA2 projekta?

NVO može da bude koordinator KA2 projekta. Posebni uslovi koji se odnose na to, jesu dobro objašnjene sledeće stavke u projektnoj prijavi:

· Kako NVO može svojom specifičnom ekspertizom da doprinese ostvarivanju projektnih rezultata;
· Koje koristi NVO ima od rezultata projekta;
· Na koji način NVO može da implementira rezultate projekta u svoj redovan rad;
· Potrebno je da NVO već sprovodi neke aktivnosti edukativnog karaktera ili će ih sprovoditi tokom i posle projekta.

9. Ako partner ne ostvari zadatak za koji se dobijaju jedinična sredstva kome se vraćaju sredstva? Koordinatoru ili Nacionalnoj agenciji koordinatora ili Nacionalnoj agenciji partnera? (osim za KA229 projekte)

Organizacija koordinator (u ovom slučaju je to Vaša organizacija) odgovorna je prema svojoj Nacionalnoj agenciji (Fondacija Tempus) za kompletno sprovođenje projekta, uključujući i aktivnosti partnerskih organizacija, i upravljanje budžetom. Dakle, Vaša organizacija bi bila odgovorna za povraćaj sredstava u slučaju da nisu obavljene aktivnosti za koju su jedinična sredstva potraživana.

10. Da li se Kickoff sastanak može smatrati delom i kao događaj za predstavljanje rezultata projekta tj. njegove organizacije i ciljeva?

Kickoff sastanak je jedna od aktivnosti koje spadaju u kategoriju Transnational project meetings. U pitanju je zasebna budžetska linija namenjena sastancima partnerskih organizacija sa ciljem dogovora oko koordinacije i implementacije projekta. Prema tome, ovi sastanci se ne smatraju aktivnostima širenja rezultata, tj. diseminacije. Aktivnosti diseminacije možete planirati i realizovati u okviru budžetske linije Upravljanje projektom i implementacija (Project management and implementation).

11. Kako regulisati isplatu dnevnica za učesnike LTT aktivnosti?

Način isplate individualnih troškova za LTT aktivnosti treba da bude rezultat dogovora u Vašoj instituciji, odnosno, treba da se odvije na način koji Vama najviše odgovara. Uz to ste, naravno, u obavezi da poštujete propise Republike Srbije i pravila Vaše institucije.

Na Vašem korisničkom prostoru možete da pronađete primere modela ugovora, koji su inače namenjeni za KA1 projekte mobilnosti. Njih možete da iskoristite za uspostavljanje međusobnih obaveza između učesnika projekta, Vaše institucije i institucije partnera.

U aneksu II.8 možete da precizirate dogovor između učesnika LTT aktivnosti i Vaše institucije o tome kako će biti plaćeni put, smeštaj (i eventualno obroci za vreme mobilnosti) i kako će biti isplaćene dnevnice/džeparac.

Ponuđene su 3 opcije:

Opcija 1. Učesnik dobija […] EUR na ime individualne podrške i […] EUR na ime prevoza… podrazumeva da škola svakom učesniku isplaćuje sredstva iz budžetske linije za prevoz i na ime individualne podrške na račun ili na ruke.

Opcija 2. [Institucija/Organizacija] učesniku obezbeđuje individualnu podršku i podršku za prevoz direktnim pružanjem potrebnih usluga u okviru podrške… podrazumeva da se sa školskog računa direktno uplaćaje smeštaj i putovanje. U ovom slučaju, u polje institucija/organizacija upisujete ime svoje škole.

Opcija 3. Učesnik dobija finansijsku podršku od institucije u iznosu od [….] EUR za [prevoz/ individualnu podršku] i podršku u vidu direktnog pružanja potrebnih usluga [prevoza/individualne podrške… predstavlja kombinaciju prethodna dva načina.

Ukoliko nijedna od ovih opcija ne odgovara u potpunosti opciji za koju ste se odlučili, možete da je prilagodite prema Vašem dogovoru. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena.

12. Ako jedna partnerska organizacija na projektu želi da svoj deo sredstava prebaci drugoj partnerskoj organizaciji, koja će obaviti njihov deo aktivnosti, da li je to moguće?
Ukoliko partneri žele da se odreknu dela sredstava, u okviru iste budžetske linije, potrebno je da postoji pisani dokaz da se partner čija sredstva se prebacuju složio sa ovom izmenom. Sve dozvoljene preraspodele budžetskih sredstava, definisane su u Ugovoru članom I.3.3.

13. Šta se dešava ukoliko tokom trajanja projekta partner istupi iz projekta?

U slučaju da partner namerava da istupi iz KA2 projekta strateškog partnerstva, koordinator je dužan da nađe novog partnera pre formalnog istupanja partnera ukoliko bi izlaskom tog partnera iz projekta bio  narušen minimum konzorcijuma, odnosno, ukoliko istupanjem jednog od partnera u projektu više ne učestvuju tri institucije iz tri različite programske zemlje. Kada to nije slučaj, koordinator može, ali ne mora uključiti novog partnera u projekat.

Izbor novog partnera ne bi smeo da ugrozi sadržaj i ciljeve samog projekta za koji su dobijena sredstva.

Ukoliko ne uključuje novog partnera, koordinator mora detaljno da obrazloži kako će se dužnosti preraspodeliti na preostale partnere. Za KA2 projekte strateških partnerstava, ove izmene se komuniciraju kroz Zahtev za izmenu ugovora.

Važno je naglasiti da promene partnera mogu dovesti do promena u krajnjem iznosu dodeljenih namenskih bespovratnih sredstava. U slučaju promene partnera, preporučuje se kontaktiranje projektnog savetnika u vezi sa daljim koracima.

Odobreni KA226 i KA227 projekti u 2020. godini

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za podršku u digitalnom obrazovanju (Partnerships for Digital Education Readiness) za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja (KA226) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA226 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA226-VET-094522

Elektronska akademija dualnog obrazovanja

Srednja stručna škola, Kragujevac

48.548,00

Zorana Dojić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za podsticanje kreativnosti (Partnerships for Creativity) za finansiranje u oblasti opšteg obrazovanja (KA227) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA227 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA227-SCH-094545

Awareness raising on gender-based violence through theatre based school workshops

DAH TEATAR – Centar za pozorišna istraživanja, Beograd

189.444,00

Ljiljana Krstić

Pitanja i odgovori

Relevantna zakonska regulativa: izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/1240/1582/1586/1511/1621/1744/18 – dr. zakon, 48/1862/18) koja omogućava podnošenje zahteva za overu potvrde o poreskom oslobođenju PDV, u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave od 01.01.2019. godine.

 

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

U zavisnosti od toga da li vam je projekat odobren od strane Fondacije Tempus, neke nacionalne agencije druge evropske zemlje ili Izvršne agencije iz Brisela, razlikuje se postupak i dokumentacija koju je potrebno da dostavite.

Za projekte odobrene od strane Fondacije Tempus

Fondacija Tempus će nakon potpisivanja ugovora o finansiranju sa korisnikom, obavestiti Poresku upravu o odobrenim projektima u okviru Erazmus+ programa, o visini granta i roku trajanja projekata.

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi za oslobađanje od PDV-a, na ePorezi portalu, u okviru Erazmus+, treba da unesete/postavite (upload) potpisan ugovor u skladu sa korisničkim uputstvom.

U slučaju da kao koordinator imate partnere na projektu, neophodno je da unesete i postavite osnovni ugovor (sa Fondacijom) i sve ugovore sa partnerima u skladu sa korisničkim uputstvom. U ovom slučaju za vas birate opciju „Implementarni partner“ i postavljate ugovor sa Fondacijom, dok prilikom unosa partnerskih ugovora birate opciju „korisnici“ i postavljate vaš međusobni ugovor.

Za projekte odobrene kod drugih nacionalnih agencija

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora o učešću u projektu) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

Fondacija Tempus nakon obaveštenja sa Vaše strane, formalno dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o odobrenom projektu kao i o visini granta i roku trajanja projekata.

Prilikom unosa projekta na portalu ePorezi, odabirate Erazmus+ kao krovni ugovor i  postavljate (upload) potpisan ugovor (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. 

Projekti odobreni od strane Izvršne agencije (EACEA)

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora ili partnerski ugovor i dokument (ukoliko nije sastavni deo ugovora) koji dokazuje preraspodelu sredstava po članovim konzorcijuma, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

Fondacija Tempus, formalno obaveštava Poresku upravu o svim odobrenim projektima po Pozivu za projekte u okviru programa Erazmus+ kao i o visini granta i roku trajanja projekata

Ukoliko je korisnik iz Srbije:

 • Koordinator projekta: na ePorezi portalu, treba da postavite (upload) ugovor sa Izvršnom agencijom (Grant agreement) na engleskom i srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. Takođe, ukoliko imate partnere iz Srbije, postavljate i partnerske ugovore sa njima i dodajete ih kao korisnike.
 • Partner na projektu, a koordinator nije iz Srbije:  na ePorezi portalu postavljate (upload) original ugovora i prevod na srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

Ključni elementi ugovora (stranice ugovora za prevod):

 1. Ko su ugovorne strane
 2. Iznos sredstava koji je predmet ugovora o donaciji
 3. Datum početka i završetka primene ugovora (datum početka i završetka projekta)
 4. Spisak članova konzorcijuma sa sedištem u Republici Srbiji ako se dostavlja Grant agreement
 5. Strana sa potpisnicima ugovora

OSLOBAĐANJE OD PDV-a

Kako biste izvršili oslobađanje, potrebno je pribaviti predračun od dobavljača (u slučaju da je u sistemu PDV-a)

Predračun treba da sadrži:

 1. Podatke o dobavljaču (iz APR-a): naziv, adresu, telefon, PIB (poreski identifikacioni broj)
 2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, PIB
 3. Broj predračuna
 4. Datum i mesto izdavanja predračuna
 5. Ako je iskazan rok važenja predračuna, predračun mora biti važeći minimum na dan overe
 6. Opis robe ili usluge
 7. Cena bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om (u slučaju da u istom predračunu postoji i usluga/roba na koju se ne obračunava PDV, neophodno je robu/uslugu prikazati kao odvojenu stavku koja ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)
  8. Ukoliko se predračun odnosi na usluge koje se isporučuju u određenom vremenskom periodu, potrebno je navesti tačan datum tj. period kada će se ta aktivnost izvršiti i mora biti u budućnosti (npr. organizacija treninga od 28. oktobra 2020. do 31. oktobra 2020. godine) ili pre završetka aktivnosti.
 8. Potpis ili identifikacija u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Predračun ne sme da sadrži:

 1. U naslovu predračuna Račun ili Faktura
 2. Napomene da se zaračunava zakonska zatezna kamata u slučaju da se ne plati u roku i sl.

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

Od 01.01.2019. godine, PPO PDV obrazac se dobija kroz aplikaciju ePorezi.

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

Kako proces zavisi isključivo od Poreske uprave, Fondacija Tempus nije u mogućnosti da daje informacije o tačnom vremenu potrebnom za overu PPO PDV obrasca. Međutim, iz dosadašnje prakse bismo preporučili korisnicima sredstava da planiraju sa dva radna dana za unos i overu PPO PDV obrasca.

4. Kako se popunjava PPO PDV obrazac?

U skladu sa korisničkim uputstvom. Prilikom unosa za Međunarodni ugovor, iz padajućeg menija odabrati Erazmus+.

Za sve dodatne informacije, možete da se obratite grupi za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus, putem sledeće mejl adrese: schools-vet@tempus.ac.rs i adult-education@tempus.ac.rs

Informacije o novom Erazmus+ programu 2020-2027 su dostupne ovde.

Skip to content