Publikacije

Na ovoj strani možete pristupiti Eurydice publikacijama koje su prevedene na srpski jezik.

2016
Publikacija  Kratak opis sadržaja  Skraćeni prikaz
Obrazovanje i obuke odraslih u Evropi: povećanje dostupnosti prilika za učenje Eurydice izveštaj o obrazovanju i obukama odraslih je usmeren na mere ispunjavanja uslova za najranjivije kategorije odraslih, posebno onih sa nedovoljno razvijenim ključnim veštinama ili nedovoljnim kvalifikacijama, pružajući im odgovarajući pristup mogućnostima celoživotnog učenja. Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
Preduzetničko obrazovanje u školama u Evropi U ovoj publikaciji je dat pregled najnovijih dostignuća u razvoju ovog aspekta obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u evropskim zemljama. U prikupljanju podataka za ovu studiju učestvovale su 33 zemlje članice Eurydice mreže, uključujući i Srbiju. Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
Jezici u višim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju: pregled nacionalnih testiranja u Evropi 2014/15 Ovaj izveštaj pruža uporedni pregled nacionalnih jezičkih testova za srednjoškolce u Evropi. U studiju su bile uključene 34 zemalje među kojima i Srbija. Prikupljeni podaci su za 2014/2015. godinu. Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
Preporučeni godišnji fond časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi 2015/16. Izveštaj pruža informacije o preporučenom minimumu časova za ključne predmete u redovnom obaveznom obrazovanju u 37 evropskih zemalja uključenih u Eurydice mrežu. Publikacija daje uporedni pregled razlika između osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja i identifikuje promene nastale od 2010/11. godine.
2015
Obezbeđivanje kvaliteta u obrazovanju: politike i pristupi evaluaciji škola u Evropi Ovaj izveštaj analizira strukture i organizaciju evaluacije škola u osnovnom i obaveznom srednjem obrazovanju. Obuhvata sve države članice EU, kao i Island, Norvešku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Tursku. U izveštaju se analiziraju dve glavne vrste evaluacija škola: eksterna evaluacija, koju sprovode evaluatori koji nisu nastavno osoblje određene škole, i interna evaluacija, koju pre svega sprovode pripadnici nastavnog osoblja određene škole. Skraćeni prikaz  ove studije dostupan je od 2016. godine i pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
  Evropski prostor visokog obrazovanja u 2015. godini: izveštaj o primeni Bolonjskog procesa Izveštaj nudi presek stanja primene Bolonjskog procesa iz različitih perspektiva, koristeći podatke sakupljene u prvoj polovini 2014. godine. Pruža kvalitativne informacije i statističke podatke i obuhvata sve glavne aspekte reformi visokog obrazovanja sa ciljem skladnog funkcionisanja Evropskog prostora visokog obrazovanja. Izveštaj se nadovezuje na prvi izveštaj o primeni Bolonjskog procesa iz 2012. godine i razvijen je u saradnji između Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group – BFUG), Eurostat, Eurostudent i Eurydice.
  Rešavanje problema ranog prekida školovanja u Evropi: strategije, politike i mere U ovom zajedničkom izveštaju Eurydice mreže i Cedefopa se razmatra tema ranog prekida školovanja (RPŠ) iz različitih perspektiva, sa pregledom nekih od centralnih problematika koje se odnose na temu. Skraćeni prikaz se zasniva na ključnim političkim porukama navedenim u konačnom izveštaju i fokusiran je na oblasti opšteg obrazovanja na koji kreatori politike mogu da imaju najdirektniji uticaj.
  Uporedni pregled preporučenog godišnjeg fonda časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi 2014-15. Informacija o tome koliko vremena se posveti nastavi određenog predmeta ili „fondu časova” može biti koristan pokazatelj vrednosti koja se dodeljuje jednom predmetu i njegovom relativnom značaju u nastavnom planu i programu. U ovoj kratkoj uporednoj analizi predstavljeno je i razmotreno pet pokazatelja na osnovu jedne planirane školske godine. Svi pokazatelji se odnose samo na opšte obrazovanje.
  Nastavnička profesija u Evropi: prakse, percepcije i politike Ovaj Eurydice izveštaj analizira vezu između politika koje se bave regulisanjem nastavničke profesije u Evropi i stavova, praksi i percepcija nastavnika. Analizom su pokriveni aspekti kao što su inicijalno obrazovanje nastavnika, kontinuirani profesionalni razvoj, mobilnost, demografske karakteristike natavnika, uslovi rada i atraktivnost nastavničke profesije. Izveštaj je baziran na Eurydice i Eurostat/UOE podacima, kao i na sekundarnim analizama TALIS ispitivanja iz 2013. godine. U skraćenom prikazu su dati neki od najvažnijih zaključaka izveštaja, sa posebnim osvrtom na prelazak sa obrazovanja u nastavničku profesiju, kontinuirani profesionalni razvoj, transnacionalne mobilnosti, demografske odlike i uslove rada nastavnika.
2014
  Razvoj ključnih kompetencija u evropskim školama – izazovi i prilike za politiku, 2011-12. Ovim izveštajem se revidiraju politike za razvoj ključnih kompetencija u evropskim školama. Obuhvaćena je 31 evropska zemlja(zemlje članice EU, Hrvatska, Island, Norveška i Turska), a kao referentne godine se uzimaju 2011/12. Podaci pokrivaju obavezno osnovno i srednjoškolsko opšte obrazovanje.
  Finansiranje škola u Evropi: mehanizmi, metode i kriterijumi u javnom finansiranju Ovaj izveštaj predstavlja okvir za razumevanje strukture sistema finansiranja osnovnog i srednjeg obrazovanja. U njemu se analiziraju nivoi organa koji su suključeni, metode i kriterijumi koji se primenjuju za određivanje obima sredstava za finansiranje školskog obrazovanja. Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
  Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: pristup, zadržavanje i mogućnost zapošljavanja, 2014. Izveštaj daje uvid u nacionalne i institucionalne politike i prakse koje za cilj imaju povećanje i proširenje pristupa, smanjenje osipanja studenata i povećanje stepena mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata visokog obrazovanja u Evropi.
  Fizičko vaspitanje i sport u evropskim školama Izveštaj daje prikaz stanja fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti u školama u 30 evropskih zemalja. Izveštajem se obuhvataju osnovno i niže srednje obrazovanja i daje uvid u sledeće teme: nacionalne strategije i inicijative širokih razmera kada postoje, status fizičkog vaspitanja u nacionalnom nastavnom planu i programu i službenim dokumentima, preporučeni godišnji broj sati nastave, ocenjivanje učenika, obrazovanje nastavnika, vannastavne aktivnosti i planirane reforme.
  Ključni podaci o nastavnicima i školskim rukovodiocima u Evropi, 2013 Izveštaj sadrži 62 indikatora o nastavnicima i direktorima škola, od predškolskog do višeg srednjeg obrazovanja u 32 zemlje. Pokrivene su teme: inicijalno obrazovanje nastavnika i podrška nastavnicima početnicima; zapošljavanje; poslodavci i ugovori; kontinuirani profesionalni razvoj i mobilnost; uslovi za rad i zarade, kao i nivoi autonomije i odgovornosti nastavnika i direktora škola. Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
  Ključni podaci o predškolskom obrazovanju i vaspitanju u Evropi, 2014. Ovaj izveštaj, koji se objavljuje u saradnji sa Statističkim zavodom EU (Eurostat), sadrži 61 indikator i komparativnu analizu predškolskog obrazovanja i vaspitanja (POV) u 32 države Evrope (37 obrazovnih sistema). U njemu je obrađen veći broj specifičnih pitanja koja su važna donosiocima politika, kao što su dostupnost POV, upravljanje, obezbeđenje kvaliteta, pristupačnost, kvalifikacije zaposlenih i njihove obuke, rukovođenje, uključenost roditelja i mere za podršku deci iz ugroženih grupa.
  Ključni podaci o podučavanju jezika u evropskim školama, 2012. Ovaj skraćeni prikaz izveštaja pruža sliku o sistemima podučavanja jezika u 32 evropske zemlje. Sadrži 61 pokazatelj iz 4 različita izvora kojim se opisuje kontekst i organizacija podučavanja stranog jezika, nivo učešća učenika i inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja nastavnika stranih jezika.
  Mobilnost nastavnog osoblja u visokom obrazovanju: nacionalne politike i programi Svrha ovog uporednog izveštaja jeste da pruži pregled nacionalnih politika i mera koje se tiču mobilnosti nastavnog osoblja u visokom obrazovanju. Posebno se izdvajaju nacionalni, bilateralni i regionalni programi za podsticanje mobilnosti nastavnog osoblja u visokom obrazovanju.
  Uporedni pregled nastavnog fonda časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi 2013-14. Podaci u ovom izveštaju su predstavljeni u grafikonima koji prikazuju preporučeni godišnji nastavni fond časova za svaki razred, prema kategoriji nastavnog predmeta i zemlji. Publikacija sadrži i definicije kategorija nastavnih predmeta i nastavnog plana i programa. U ovoj kratkoj uporednoj analizi predstavljena su i razmotrena tri pokazatelja.

 

Poslednje modifikovano: jun 21, 2017Publikacije: