Važno za sadržaj projekata

Opšti pravni akti i strategije

Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine bavi se utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Srbiji u periodu od 2021. do 2030. godine. U dokumentu su definisana dva opšta cilja. Prvi se odnosi na preduniverzitetsko obrazovanje, prevashodno na povećanje kvaliteta nastave i učenja, pravednost i dostupnost obrazovanja i jačanje obrazovne uloge svih obrazovnih institucija. Drugi cilj se odnosi na visoko obrazovanje, a fokus je na poboljšanju pristupačnosti, kvaliteta, relevantnosti i pravednosti visokog obrazovanja.

Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine je dokument javne politike koji je sastavni deo Strategije i njime se operacionalizuju opšti i posebni ciljevi postavljeni Strategijom. Akcionim planom su propisani prioriteti u pogledu vremena ostvarivanja konkretnih mera i aktivnosti, definisani pokazatelji na nivou efekata, ishoda i rezultata, kao i način realizacije, rokovi, ključni nosioci aktivnosti i instrumenti za praćenje i evaluaciju.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i to: principi, ciljevi i standardi obrazovanja i vaspitanja, način i uslovi za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vrste programa obrazovanja i vaspitanja, osnivanje, organizacija, finansiranje i nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja, kao i druga pitanja od značaja za obrazovanje i vaspitanje.

Zakonom o udžbenicima uređuju se pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovnu i srednju školu, kao i njihovo praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Zakonom  se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije je usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija za celoživotno učenje i Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja opisuje proces sproveden u cilju povezivanja Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija za celoživotno učenje i Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju  uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja uređuje se program i koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Osnovno  obrazovanje

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju uređuje se osnovno obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Pravilnikom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđuju se načini, postupci i kriterijumi ocenjivanja uspeha učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Srednje obrazovanje

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju uređuje se srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotreba jezika, programi i ispiti, prava, obaveze i odgovornosti učenika, evidencija i javne isprave, štrajk zaposlenih, kao i druga pitanja od značaja za srednje obrazovanje i vaspitanje.

Zakonom o dualnom obrazovanju uređuje se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, škole i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, a posebno mesto je dato karijernom vođenju i savetovanju.  Zakon će se primenjivati od školske 2019/2020. godine.

Zakonom o učeničkom i studentskom standardu uređuju se prava, obaveze i odgovornosti učenika i studenata u oblasti učeničkog i studentskog standarda, osnivanje, organizacija i rad ustanova učeničkog i studentskog standarda, osnivanje i rad Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, finansiranje učeničkog i studentskog standarda, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda.

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju definiše način, postupak i kriterijume ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Više informacija o srednjem obrazovanju možete pogledati ovde, a više o dualnom obrazovanju ovde.

Obrazovanje odraslih

Zakonom o obrazovanju odraslih uređuje se obrazovanje i celoživotno učenje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji i to: principi i ciljevi, kompetencije, kvalifikacije i standard kvalifikacija, aktivnosti u obrazovanju odraslih, pojam odraslog, upotreba jezika, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih, organizacija i ostvarivanje obrazovanja odraslih, evidencija i javne isprave, planovi i programi obrazovanja odraslih, polaznici i kandidati, zaposleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih, godišnji plan obrazovanja odraslih, nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za obrazovanje odraslih.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih definiše uslove u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava na osnovu kojih osnovna i srednja škola i druga organizacija mogu da steknu status JPOA.

Visoko obrazovanje

Zakonom o visokom obrazovanju uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti.

Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa uređuje standarde i postupak akreditacije studijskih programa, neophodnu dokumentaciju i rad organa zaduženih za ovaj postupak.

Zakonom o dualnom modelu studija utvrđuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog modela studija u visokom obrazovanju, uzajamna prava i obaveze studenata, visokoškolskih ustanova i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje studenata, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju studija po dualnom modelu.

Inkluzivno obrazovanje

Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje uređuje se dodatna obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška deci i učenicima, kao i pristupi u usavršavanju nastavnika i stručnih saradnika za rad u kontekstu inkluzivnog obrazovanja.

Osiguranje kvaliteta

Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanova uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, osnovi i merila za samovrednovanje i vrednovanje, sadržina i način objavljivanja rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, radi osiguranja svih oblika obrazovno-vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostvaruje.

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove definiše oblasti, standarde i indikatore prema kojima se vrši vrednovanje kvaliteta rada škole i predškolske ustanove.

Indikatore za praćenje stanja u obrazovanju i vaspitanju pripremio je Nacionalni prosvetni savet sa ciljem da se sagledaju specifične dobre i slabe strane u različitim delovima obrazovnog sistema, kao i da se stanje obrazovanja i vaspitanja u Srbiji uporedi sa stanjem u drugim zemljama.

Nastavnici, vaspitači, stručni saradnici i rukovodstvo škole

Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika utvrđuju se: oblici stručnog usavršavanja, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje za period od tri godine, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja; uslovi, organ koji odlučuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja, sticanje zvanja u toku usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; obrazac uverenja o savladanom programu i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stručnog usavršavanja.

Pravilnikom o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika uređuju se: program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, način i postupak provere savladanosti tog programa, program za sticanje dozvole za rad – licence, način provere savladanosti tog programa, troškovi polaganja ispita za licencu i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu, sadržaj i način vođenja registra nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kojima je izdata licenca i obrazac licence.

Kompetencije zaposlenih u obrazovanju regulisane su Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja kao i Pravilnikom o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja i Pravilnikom o standardima kompetencija za profesiju stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi i njegovog profesionalnog razvoja.

Pravilnikom o stručno-pedagoškom nadzoru uređuju se način vršenja stručno-pedagoškog nadzora nad radom predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i obavljanja poslova savetnika – spoljnjeg saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, merila za vrednovanje kvaliteta rada ustanove i način vrednovanja rada prosvetnog savetnika i savetnika.

Pravilnikom o programu svih oblika rada stručnih saradnika utvrđuje se program svih oblika rada stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i to: pedagoga, psihologa, pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje, logopeda, bibliotekara, nototekara, medijatekara, andragoga, socijalnog radnika i defektologa.

Institucije i organizacije u oblasti obrazovanja

Ministarstvo prosvete

Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije (za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje)

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije

Agencija za kvalifikacije

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Otvoreni podaci – Ministarstvo prosvete

Centar za obrazovne politike

„Mreža RC i CSU Srbije“ (Udruženje Regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centara za stručno usavršavanje)

Unija srednjoškolaca Srbije

Strategije, konvencije, standardi i uputstva


„Evropa 20
30“  je strateški dokument kojim se definiše pravac i načini pospešivanja razvoja Evropske unije i zemalja članica do 2030. godine. Ovaj dokument pruža poseban osvrt na klimatske promene i njihov uticaj na privredu, ekonomiju, obrazovanje i prosperitet društva u širem smislu. Tekst dokumenta je dostupan na engleskom jeziku.

Lisabonska konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija definiše način i postupak priznavanja visokoškolskih kvalifikacija i perioda studiranja na nivou Evrope. Tekst Konvencije dostupan je na srpskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definišu Standardi i uputstva za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja dostupan je na engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definiše Okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja dostupan je na engleskom jeziku.

Evropska agenda obrazovanja odraslih za period od 2021. do 2030. godine definisana je od strane Saveta Evropske unije i predstavnika vlada država članica i dostupna na engleskom jeziku.

Tekst Preporuka Saveta Evropske Unije o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje dostupan je na srpskom jeziku (prevod je urađen u sklopu projekta RediS 2030), kao i na engleskom jeziku.

Evropski okir kvalifikacija za celoživotno učenje dostupan je na engleskom jeziku.

Razvoj nacionalnih okvira kvalifikacija u državama Evrope dostupan je na engleskom jeziku. Analize nacionalnih okvira kvalifikacija dostupne su ovde.

Više o Evropskom okviru kvalifikacija (EQF) možete pogledati na engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definiše Jedinstveni okvir indikatora i smernica za praćenje napretka ka ostvarivanju Lisabonskih ciljeva u oblasti obrazovanja i obuka dostupan je na engleskom jeziku.

Tekst Uredbe o uspostavljanju Erazmus+ programa Evopske unije u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta dostupan je na engleskom jeziku.

Erazmus+ programski vodič dostupan je na engleskom jeziku.

Više o osiguranju kvaliteta u oblasti obrazovanja i obuka u evropskim okvirima možete pogledati ovde.

Istraživanja i studije


Međunarodno istraživanje nastave i učenja (TALIS)

Ključni nalazi Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća za sve zemlje učesnice (PISA)

Istraživanje o veštinama odraslih (PIAAC)

Međunarodna studija o učeničkim postignućima u oblasti matematike, prirodnih nauka i čitanja (TIMSS, PIRLS)

Korisni linkovi


Izvršna agencija Evropske komisije za sprovođenje programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja i kulture (EACEA)

Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA)

Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

Evropsko udruženje visokoškolskih ustanova

Evropsko udruženje univerziteta

Savet Evrope – obrazovanje (COE)

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – obrazovanje (OECD)

PISA Srbija

Eurydice – Mreža za prodršku razvoju i informisanosti o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi

Opisi evropskih obrazovnih sistema (Eurydice)

Evropska mreža sa osiguranje kvaliteta u oblasti sturčnog obrazovanja i usavršavanja (EQAVET)

Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi

Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja

Centar za istraživanje obrazovanja i inovacije (CERI)

Važne mreže i inicijative na evropskom nivou


Euroguidance mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju

eTwinning mreža zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

EPALE mreža za učenje i podučavanje odraslih

Europass platforma za uređivanje evropskih dokumenata za pojedince

Skip to content