Važno za sadržaj projekata

Opšti pravni akti i strategije

Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine bavi se utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Srbiji tokom prethodnih desetak godina i pokušajem da se oblikuje razvoj ovog sistema na najbolji poznat način. Projekcija se oslanja na stanje sistema aktuelno u vreme izrade strategije, ali je vođena budućim životnim i razvojnim potrebama društva u Srbiji.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine konkretizovane su pojedinačne aktivnosti definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, instrumenti za praćene i pokazatelji napretka, kao i procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i to: principi, ciljevi i standardi obrazovanja i vaspitanja, način i uslovi za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vrste programa obrazovanja i vaspitanja, osnivanje, organizacija, finansiranje i nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja, kao i druga pitanja od značaja za obrazovanje i vaspitanje.

Zakonom o udžbenicima uređuju se pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovnu i srednju školu, kao i njihovo praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.

Zakonom o obrazovanju odraslih uređuje se obrazovanje i celoživotno učenje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji i to: principi i ciljevi, kompetencije, kvalifikacije i standard kvalifikacija, aktivnosti u obrazovanju odraslih, pojam odraslog, upotreba jezika, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih, organizacija i ostvarivanje obrazovanja odraslih, evidencija i javne isprave, planovi i programi obrazovanja odraslih, polaznici i kandidati, zaposleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih, godišnji plan obrazovanja odraslih, nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za obrazovanje odraslih.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Zakonom  se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije je usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Zakon o prosvetnoj inspekciji  objedinjuje sve odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor, po nivoima obrazovanja, iz posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Ovaj akt propisuje poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, odnosno pokrajini i donošenje rešenja ministra kojim se utvrđuje broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima. Zakon propisuje i uslove za zapošljavanje prosvetnih inspektora koji rade poslove inspekcijskog nadzora u prosveti.

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju  uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja uređuje se program i koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Osnovno obrazovanje

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju uređuje se osnovno obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Pravilnikom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđuju se načini, postupci i kriterijumi ocenjivanja uspeha učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Srednje obrazovanje

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju uređuje se srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotreba jezika, programi i ispiti, prava, obaveze i odgovornosti učenika, evidencija i javne isprave, štrajk zaposlenih, kao i druga pitanja od značaja za srednje obrazovanje i vaspitanje.

Zakonom o dualnom obrazovanju uređuje se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, škole i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, a posebno mesto je dato karijernom vođenju i savetovanju.  Zakon će se primenjivati od školske 2019/2020. godine.

Zakonom o učeničkom i studentskom standardu uređuju se prava, obaveze i odgovornosti učenika i studenata u oblasti učeničkog i studentskog standarda, osnivanje, organizacija i rad ustanova učeničkog i studentskog standarda, osnivanje i rad Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, finansiranje učeničkog i studentskog standarda, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda.

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Više informacija o srednjem stručnom obrazovanju možete pogledati ovde.

Internacionalizacija zajedno sa digitalizacijom su ključni procesi koji omogućavaju povezivanje ustanova, razmenu dobrih praksi, iskustava i zajedničkog rada na unapređenju svih uključenih ustanova, učenika i zaposlenih. Ukoliko želite da pročitate više o internacionalizaciji u srednjem stručnom obrazovanju, korisne informacije i ključne dokumente vezane za tu oblast možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Internacionalizacija srednjeg stručnog obrazovanja 

Obrazovanje odraslih

Ukoliko ste zainteresovani za pisanje i sprovođenje projekata u oblasti obrazovanja odraslih, korisne informacije i ključne dokumente vezane za tu oblast možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Izazovi prilikom pripremanja projekata u oblasti obrazovanja odraslih – kako ih prevazići?

Visoko obrazovanje

Zakonom o visokom obrazovanju uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti.

Pravilnici o standardima i postupcima za spoljašnju proveru kvaliteta, za akreditaciju kao i za samovrednovanje i ocenjivanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Nacionalno akreditaciono telo obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji.

Zakonom o dualnom modelu studija utvrđuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog modela studija u visokom obrazovanju, uzajamna prava i obaveze studenata, visokoškolskih ustanova i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje studenata, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju studija po dualnom modelu.

Dokumentom o učešću visokoškolskih ustanova iz Srbije u okviru Erazmus+ projekata za visoko obrazovanje, odobrenih za finansiranje u okviru poziva za 2019. i 2020. godinu, omogućuje se pregled svih projekata u ovom sektoru na kojima učestvuju visokoškolske ustanove i druge organizacije iz Srbije. Dokument pruža uvid u decentralizovane, ali i centralizovane projekte za visoko obrazovanje, odobrene za finansiranje tokom prva dva Erazmus+ poziva za konkurisanje, u okviru kojih je Srbija nosila status programske zemlje. 

Inkluzivno obrazovanje

Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje uređuje se dodatna obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška deci i učenicima, kao i pristupi u usavršavanju nastavnika i stručnih saradnika za rad u kontekstu inkluzivnog obrazovanja.

Osiguranje kvaliteta

Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanova uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, osnovi i merila za samovrednovanje i vrednovanje, sadržina i način objavljivanja rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, radi osiguranja svih oblika obrazovno-vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostvaruje.

Indikatore za praćenje stanja u obrazovanju i vaspitanju pripremio je Nacionalni prosvetni savet sa ciljem da se sagledaju specifične dobre i slabe strane u različitim delovima obrazovnog sistema, kao i da se stanje obrazovanja i vaspitanja u Srbiji uporedi sa stanjem u drugim zemljama.

Dokument Pravci razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja 2010-2020 pripremio je Nacionalni prosvetni savet sa ciljem da se definiše opšti okvir za sve pojedinačne mere koje se donose i koje će se donositi u obrazovanju u Srbiji.

Nastavnici, vaspitači, stručni saradnici i rukovodstvo škole

Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika utvrđuju se: oblici stručnog usavršavanja, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje za period od tri godine, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja; uslovi, organ koji odlučuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja, sticanje zvanja u toku usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; obrazac uverenja o savladanom programu i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stručnog usavršavanja.

Pravilnikom o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika uređuju se: program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, način i postupak provere savladanosti tog programa, program za sticanje dozvole za rad – licence, način provere savladanosti tog programa, troškovi polaganja ispita za licencu i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu, sadržaj i način vođenja registra nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kojima je izdata licenca i obrazac licence.

Kompetencije zaposlenih u obrazovanju regulisane su Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja kao i Pravilnikom o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

Pravilnikom o stručno-pedagoškom nadzoru uređuju se način vršenja stručno-pedagoškog nadzora nad radom predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i obavljanja poslova savetnika – spoljnjeg saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, merila za vrednovanje kvaliteta rada ustanove i način vrednovanja rada prosvetnog savetnika i savetnika.

Pravilnikom o programu svih oblika rada stručnih saradnika utvrđuje se program svih oblika rada stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i to: pedagoga, psihologa, pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje, logopeda, bibliotekara, nototekara, medijatekara, andragoga, socijalnog radnika i defektologa.

Institucije i organizacije u oblasti obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije (za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje)

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije

Agencija za kvalifikacije

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

OMK – Republika Srbija (Otvoreni metod koordinacije u obrazovanju i obuci)

Otvoreni podaci – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

PISA Srbija

Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji

Centar za obrazovne politike

„Mreža RC i CSU Srbije“ (Udruženje Regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centara za stručno usavršavanje)

Unija srednjoškolaca Srbije

Strategije, konvencije, standardi i uputstva


„Evropa 2020“ (E 2020) je strateški dokument kojim se definiše pravac i načini pospešivanja razvoja Evropske unije i zemalja članica do 2020. godine. Strategija obuhvata razvoj ka pametnoj, održivoj i inkluzivnoj ekonomiji, kroz ostvarivanje visokog nivoa zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije i obrađuje pet ključnih oblasti zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalnu inkluziju i klimatsko-energetske faktore. Tekst Strategije E 2020 dostupan je na srpskom i engleskom jeziku. Vodič kroz strategiju možete pogledati ovde.

„Obrazovanje i obuke 2020“ (ET 2020) je novi strateški dokument koji reguliše evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i obuke, a nadovezuje se na predhodni program „Obrazovanje i obuke 2010“. Ovaj dokument pruža zajedničke strateške ciljeve za zemlje članice, uključujući i set principa za ostvarivanje ovih ciljeva, kao i zajedničke radne metode sa prioritetnim oblastima za svaki period radnog ciklusa. Tekst ovog dokumenta dostupan je na engleskom jeziku.

Lisabonska konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija definiše način i postupak priznavanja visokoškolskih kvalifikacija i perioda studiranja na nivou Evrope. Tekst Konvencije dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definišu Standardi i uputstva za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja dostupni su na engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definiše Opšti okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja dostupan je na engleskom jeziku.

Tekst Preporuka Saveta Evropske Unije o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje dostupan je na srpskom jeziku (prevod je urađen u sklopu projekta RediS 2030), kao i na engleskom jeziku.

Evropski okir kvalifikacija za celoživotno učenje dostupan je na engleskom jeziku.

Razvoj nacionalnih okvira kvalifikacija u državama Evrope dostupan je na engleskom jeziku.

Više o Evropskom okviru kvalifikacija (EQF) možete pogledati na engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definiše Jedinstveni okvir indikatora i smernica za praćenje napretka ka ostvarivanju Lisabonskih ciljeva u oblasti obrazovanja i obuka dostupan je na engleskom jeziku.

Tekst Uredbe o uspostavljanju Erazmus+ programa Evopske unije u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta dostupan je na engleskom jeziku.

Erazmus+ programski vodič dostupan je na engleskom jeziku.

Više o osiguranju kvaliteta u oblasti obrazovanja i obuka u evropskim okvirima možete pogledati ovde.

Izveštaji i preporuke

Monitoring izveštaj Direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije o implementaciji strateškog dokumenta koji reguliše evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i obuke (ET 2020) za 2018. godinu dostupan je na engleskom jeziku.

Prioriteti za unapređenje evropske saradnje u oblasti stručnog obrazovanja i usavršavanja za period 2011-2020 definisani od strane Saveta Evropske unije i predstavnika vlada država članica.

Razmatranje politike obrazovanja od strane Evropske komisije: Ulaganje u veštine – ključna strateška prednost za rast i socio-ekonomski razvoj

Istraživanja i studije

Međunarodno istraživanje nastave i učenja (TALIS 2013) – ključni nalazi za Srbiju i celokupni rezultati istraživanja.

Ključni nalazi Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća za sve zemlje učesnice (PISA 2015)

Istraživanje o veštinama odraslih (PIAAC 2016) –Skills Matter

Ključni rezultati Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća za sve zemlje učesnice (PISA 2018)

Sažeti rezultati Međunarodne studije o postignućima u oblasti matematike i prirodnih nauka (TIMSS 2019)

Korisni linkovi

Izvršna agencija Evropske komisije za sprovođenje programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja i kulture (EACEA)

Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA)

Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

Evropsko udruženje visokoškolskih ustanova

Evropsko udruženje univerziteta

Savet Evrope – obrazovanje (COE)

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – obrazovanje (OECD)

Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA)

PISA Srbija

Eurydice – Mreža za prodršku razvoju i informisanosti o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi

Opisi evropskih obrazovnih sistema (Eurydice)

Evropska mreža sa osiguranje kvaliteta u oblasti sturčnog obrazovanja i usavršavanja (EQAVET)

Program međunarodnog ocenjivanja kompetencija odraslih (PIAAC)

Međunarodna studija o nastavi i učenju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (TALIS)

Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi

Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja

Centar za istraživanje obrazovanja i inovacije (CERI)

Važne mreže i inicijative na evropskom nivou

Euroguidance mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju

eTwinning mreža zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

EPALE mreža za učenje i podučavanje odraslih

Europass platforma za uređivanje evropskih dokumenata za pojedince

Skip to content