Odobreni projekti: KA2 mladi

Na ovoj stranici se nalaze sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti strateških partnerstava u oblasti mladih odobreni 2019. i 2020. godine u okviru Erazmus+ programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

Ovde možete pronaći informacije o odobrenim projektima, spisak savetnika kojima se možete obratiti, kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi ovih tipova projekata.

Odobreni KA205 projekti: 2019. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti mladih (KA205) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+ (3 runde).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA205 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projekta

Nosilac projekta

Projektni savetnik

2019-1-RS01-KA205-000572

Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine – CEPORA

Srđan Mitrović

Ref. broj projektne prijave

Naziv projekta

Nosilac projekta

Projektni savetnik

2019-2-RS01-KA205-000940

Supporting the autonomy of movement of disabled youth through guidance and mapping of accessible places

Organizacija “AzBuki”, Niš

Petar Kecman

Ref. broj projektne prijave

Naziv projekta

Nosilac projekta

Projektni savetnik

2019-3-RS01-KA205-065027

Under the Loupe: Rural Youth Work!

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada-NAPOR, Novi Sad

Srđan Mitrović

Odobreni KA205 projekti: 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti mladih (KA205) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+ (3 runde).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA205 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA205-065296

ACT AS PROFESSIONALS – Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd

Srđan Mitrović

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-2-RS01-KA205-065478

Algoritam za mobilnost- izrada održivog modela za informisanje mladih o mogućnostima za mobilnosti

Udruženje građana „BUM“, Beograd

Petar Kecman

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-3-RS01-KA205-094490

Safebook

Klub za osnaživanje mladih 018, Niš

Petar Kecman

Odobreni KA227 projekti u 2020. godini

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za podsticanje kreativnosti (Partnerships for Creativity) za finansiranje u oblasti mladih (KA227) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje je odobren sledeći KA227 projekat:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA227-YOU-094560

The Melting Pot

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada-NAPOR, Novi Sad

Petar Kecman

Pitanja i odgovori KA2 projekti
 1. Na koji način Fondacija Tempus može da prati sprovođenje projekta?

Grupa za mlade Fondacije Tempus redovno prati promene koje korisnici unose u Mobility Tool+ i na Korisnički prostor. Pored toga, Fondacija Tempus organizuje monitoring posete projektima odobrenim u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava. Svrha ovih poseta je pružanje podrške korisnicima u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja projekta i praćenje da li se aktivnosti realizuju onako kako su planirane odobrenim projektom.

 1. Da li postoji mogućnost slanja nacrta završnog izveštaja na uvid Fondaciji Tempus, pre dostavljanja u Mobility Tool+, u cilju savetovanja o eventualnim izmenama i dopunama?

S obzirom da završni izveštaj proverava Fondacija Tempus, nismo u mogućnosti da dajemo komentare na nacrt vašeg završnog izveštaja. Tokom analize završnog izveštaja je moguće, na zahtev Fondacije Tempus, prilagati dopune dokumentacije. Fondacija Tempus je na raspolaganju korisnicima u cilju otklanjanja dilema i nedoumica u vezi popunjavanja završnog izveštaja.

 1. Ko mogu biti učesnici aktivnosti Događaja za širenje rezultata projekta (Multiplier Events) u KA205 projektima?

Učesnici ove vrste događaja mogu biti isključivo predstavnici interesnih grupa van konzorcijuma partnera. Troškovi učešća predstavnika partnera na projektu i formalno povezanih osoba partnerskih organizacija se ne mogu uzeti u obzir, jer po pravilima Erazmus+ programa njihovo učešće neće podržati ostvarivanju ciljeva diseminacije projektnih rezultata van konzorcijuma. Više informacija možete pronaći u Aneksu III Pravila finansiranja i ugovaranja koji čini deo Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava

 1. Da li u Mobility Tool+postoji ograničenje po pitanju veličine zakačenih fajlova?

Ograničenje za ukupnu veličinu fajlova je 10 MB. Trudite se da veličina Vaših fajlova ne prelazi 10 MB, ali ukoliko imate dodatnu dokumentaciju koju želite da priložite svom završnom izveštaju, možete tu dodatnu dokumentaciju postaviti u korisnički prostor.

 1. Na koji način mobilnosti u Mobility Tool+ prelaze iz statusa Draft u status Completed?

Mobilnosti automatski prelaze iz statusa draft u completed kada se popune sva obavezna polja. Ukoliko je nakon popunjavanja status mobilnosti i dalje draft, potrebno je da proverite da li nedostaje neki od elemenata, kao npr. broj aktivnosti.

 1. Da li je potrebno da završni izveštaj, osim u Mobility Tool+, dostavimo u još nekoj formi?

Finalni izveštaj se popunjava upotrebom Mobility Tool+, u formi i na način koji su unapred definisani u Mobility Tool+ (potrebno je pratiti korake). Detaljne informacije o popunjavanju završnog izveštaja, kao i o korišćenju MT+ možete pronaći na prezentacijama sa koordinativnog sastanka, koje se nalaze na Korisničkom prostoru.

 1. Da li postoje uputstva za pisanje završnog izveštaja u Mobility Tool+? Koje sve priloge i gde treba da dodamo?

Detaljna uputstva za korišćenje Mobility Tool+, uključujući pisanje završnog izveštaja, nalaze se u video uputstvu koje je dostupno na linku ovde. Prilikom popunjavanja finalnog izveštaja u Mobility Tool+, poželjno je da pružite što više relevantnih informacija (u većini polja je ograničenje do 5.000 karaktera), da izbegnete kopiranje teksta iz Vaše projektne prijave i da izveštaju dodate adekvatne priloge koji su navedeni u Ugovoru o dodeli namenskih nepovratnih sredstava (npr. Declaration of Honour, Signed list of participants, Activity Timetable razmene i dr.). Kvalitet Vašeg izveštaja će se pre svega procenjivati u odnosu na tekst koji ste uneli u MT+, pa je zbog toga preporučljivo da tekst sadrži kvalitativne i kvantitativne indikatore. Što se tiče dodatne dokumentacije, idealno bi bilo svaku tvrdnju iz izveštaja potkrepiti dodatnim materijalima, dodati rezultate evaluacije, isečke iz medija, fotografije, snimke itd. Podsećamo da je ograničenje za priloge u MT+ 10 MB, ili maksimalno 10 fajlova, a da za dodatnu dokumentaciju (koja ugovorom nije navedena kao obavezna) koristite isključivo folder Sadržaj projekta i izveštavanje na vašem korisničkom prostoru, koji nema ograničenja koja se odnose na veličinu fajlova. Vodite računa da dokumenti budu potpune i finalne verzije, s obzirom na to da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora. Poželjno je kategorisati materijale u pomenutom folderu u skladu sa definisanim podfolderima, radi lakšeg snalaženja i bržeg analiziranja završnog izveštaja.

 1. Gde možemo da pronađemo informacije o korišćenju Web diclaimer?

Potrebne informacije o uslovima korišćenja Web disclaimer možete pronaći u prezentaciji sa koordinativnog sastanka na Korisničkom prostoru.

 1. Šta je zahtev za manje izmene?

Tokom realizacije projekta, može se dogoditi da se jave različite potrebe za manjim izmenama u projektu. Primeri manjih izmena projekta su: promena lokacije aktivnosti koja ne podrazumeva promenu budžeta (budžetska linija “troškovi puta” dodeljena na osnovu projektne prijave ostaje ista, tj. “distance band” ne prelazi u nižu kategoriju), profil učesnika, manje promene u programu aktivnosti, promena kursa i ostale promene (ukoliko situacija ne spada u navedene slučajeve preporučujemo kontaktiranje osobe zadužene za praćenje Vašeg projekta). Rok za zahtev je 10 radnih dana pre nastale izmene. Trošak koji nastane pre formalnog prihvatanja od strane Fondacije ne mora biti prihvaćen. Zahtev za manje izmene je neophodno priložiti u Korisničkom prostoru u folderu Ugovorna dokumentacija. Detaljne infromacije o promenama u sprovođenju projekta KA2 možete pronaći na Korisničkom prostoru.

 1. Šta je zahtev za izmenu ugovora? 

Zahtev za izmenu ugovora podnosi se u slučaju većih promena na projektu, i mora biti odobren od strane Fondacije Tempus. Ove promene su: izmena perioda trajanja projekta; izmene budžeta projekta van fleksibilnosti koja je navedena u Ugovoru; promena bankovnog računa; veće izmene projektnih aktivnosti, promena partnerskih organizacija/institucija i prekid projekta. Detaljne infromacije o promenama u sprovođenju projekta KA2 možete pronaći na Korisničkom prostoru.

 1. Da li treba da koristimo logo Fondacije Tempus na promotivnom materijalu, i zastavu Evropske unije? 

Potrebno je koristiti logo programa Erazmus+, kao i logo sa izjavom da je projekat sufinansiran od strane Evropske unije. Logo Fondacije Tempus nije potrebno koristiti.

 1. Koji je rok za podnošenje završnog izveštaja i koje su posledice eventualnog kašnjenja?

Rok za podnošenje završnog izveštaja definisan ugovorom je 60 kalendarskih dana od dana završetka projekta. Ukoliko korisnik ne dostavi izveštaj u tom roku, biće mu poslato zvanično obaveštenje i zatraženo dostavljanje izveštaja u roku od 15 dana. U slučaju da korisnik ni u tom roku ne dostavi izveštaj, Fondacija Tempus ima pravo da potražuje povraćaj celokupnog iznosa nepovratnih namenskih sredstava.

 1. Na koji način obaveštavamo Fondaciju Tempus u slučaju promene pravnog zastupnika organizacije

Dovoljno je dostaviti informaciju putem e-maila. Takođe, potrebno je na stranici vaše organizacije na portalu za učesnike (URF) ažurirati ovaj podatak i u odeljku Documents okačiti dokument o promeni pravnog zastupnika.

 1. Da li je moguće poslati zahtev za naredni iznos predfinansiranja KA205 projekta nakon roka za podnošenje srednjoročnog izveštaja, odnosno kada potrošimo 70% do sada prebačenih sredstava?

U skladu sa potpisanim ugovorom, u slučaju da korisnik, u momentu podnošenja srednjoročnog izveštaja, nije utrošio najmanje 70% predfinansiranih sredstava, potrebno je da, kada ispuni uslov, podnese Dopunu srednjoročnog izveštaja (koji predstavlja Zahtev za isplatu sledećeg predfinansiranja) u kome navodi i iznos iskorišćenih sredstava.

 1. Da li, pored deviznog računa, moramo da otvorimo i namenski dinarski račun?

Nije neophodno. Ipak, ako postoji i najmanja mogućnost da se deo Vaših sredstava blokira, bićete mnogo sigurniji ukoliko sredstva sa namenskog deviznog prebacujete na namenski dinarski račun. Na vama je da odlučite kada ćete menjati evre u dinare i u kom iznosu. Naša je preporuka da ne prebacujete celokupnu sumu odjednom, kako bi se ublažio rizik potencijalnog slabljenja dinara u odnosu na evro.

 1. Da li su projektni troškovi oslobođeni od PDV-a?

Projektni troškovi su podložni oslobađanju od PDV-a, ali ih morate sami osloboditi u centrali Poreske uprave u Beogradu. Više informacija o poreskom oslobođenju možete naći u nastavku strane.

 1. Ukoliko jedna nacionalna grupa želi da dođe zajedničkim organizovanim prevozom, da li je za pravdanje putnih troškova prihvatljiva grupna karta?

Na korisniku je da, u dogovoru sa partnerima, organizuje prevoz za učesnike, a grupna karta za prevoz do i od lokacije aktivnosti predstavlja jednu od mogućnosti uѕ navedeni opis usluge (npr. prevoz učesnika u okviru projekta AA, na relaciji BB, datuma VV)

 1. Kada učesnici dolaze pojedinačno, da li moraju da potpisuju neku izjavu da su primili novac za refundaciju?

Da, neophodno je da učesnici potpišu priznanicu ili izjavu zbog evidencije, zakonske obaveze i kasnije dokaza o prisustvu na aktivnosti. Takođe je na organizatorima da odluče da li će refundacija biti izvršena na samom događaju ili naknadno (npr. nakon aktivnosti, kada učesnici dostave sve račune, bording pasove i karte poštom).

 1. Kako prikazujemo troškove puta ukoliko su učesnici došli automobilima?

Potrebno je da sačuvate račune za gorivo, putarine, vinjete i ostale račune koji potvrđuju troškove puta.

 1. Po kom kursu evra se obračunavaju putni troškovi?

Korisnik je dužan da, u skladu sa Ugovornom odredbom, beleži troškove nastale u drugoj valuti u evrima, po mesečnom kursu koji utvrđuje Komisija i objavljuje na svom sajtu, ovde.

 1. Da li Fondacija Tempus može da traži dodatnu finansijsku dokumentaciju (račune, izvode, fakture…) za pravdanje jediničnih troškova (unit costs)? 

Da. Prema ugovoru koji sklapaju Korisnik i Fondacija, ”Korisnik mora obezbediti sve informacije, uključujući informacije u elektronskom obliku, koje zahtevaju NA ili Komisija, odnosno bilo koji drugi organ koji Komisija ovlasti.” 

 1. Na koji način vršimo raspodelu budžeta projekta namenjenog putnim troškovima između partnera na projektu?

Na organizaciji je da u komunikaciji sa partnerom napravi dogovor oko regulisanja putnih troškova. Preporuka Fondacije Tempus je da čuvate sve fakture ali i elektronske karte i bording karte kao i ostala dokumenta kao dokaze o dolasku i odlasku učesnika, koje će vam možda biti potrebni i za završni izveštaj u Mobility Tool+ platformi.

 1. Da li nakon prodaje deviza sa namenskog deviznog računa, novac možemo prebaciti na naš redovni tekući račun?

Na organizaciji je da raspolaže sredstvima sa namenskog deviznog računa i ta sredstva nakon konverzije možete prebaciti na tekući dinarski račun.

 1. Da li izveštavanje u Mobility Tool+ treba da bude u skladu sa sprovedenim aktivnostima ili odobrenim projektnim predlogom?

Podatke u Mobility Tool+ je neophodno ažurirati u skladu sa sprovedenim aktivnostima i nastalim promenama.

 1. Na koji način učesnici mogu putovati na lokaciju održavanja aktivnosti i na koji način se pravdaju troškovi putovanja?

Odluke o načinu prevoza koje učesnici koriste za dolazak i povratak sa razmene su na projektnim partnerima i mogu da uključe avion, autobus, voz, automobil i drugo. U svakom slučaju je potrebno sačuvati odgovarajuće dokaze o ostvarenom putovanju, npr. u slučaju putovanja automobilom račune za gorivo, putarine itd.

 1. Dobili smo obaveštenje od banke da nam se račun koji je korišćen kao projektni gasi. S obzirom da treba da nam bude uplaćena druga rata sredstava (nakon odobravanja izveštaja) za realizovan projekat, da li možemo da dostavimo drugi račun? Da li je potrebno uraditi aneks ugovora?

S obzirom na to da je informacija o bankovnom računu deo Ugovora koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus, potrebno je da inicirate Zahtev za aneks Ugovora u Korisničkom prostoru.

 1. Za nesmetanu komunikaciju sa partnerima i uspešnu realizaciju projekta neophodno je od sredstava iz projekta nabaviti jedan mobilni telefon i jedan laptop računar. Da li je to prihvatljivo?

Na organizaciji je da odredi na koji način će upravljati budžetom projekta. Ukoliko je za organizaciju rada na projektu i postizanje ciljeva projekta neophodna navedena oprema, prihvatljivo je nabaviti je iz sredstava namenjenih organizacionoj podršci. Racionalnosti radi, troškovi kupljene opreme ne bi trebalo da prelaze cenu iznajmljivanja iste opreme tokom trajanja aktivnosti kako bi ovaj trošak bio opravdan za realizaciju omladinske razmene.

 1. Prilikom refundacije putnih troškova učesnika na aktivnosti i konverzije valute uz upotrebu Infor-euro kursa, koji tačno kurs koristimo?

Potrebno je koristiti Infor-euro kurs za mesec kada je izvršena refundacija, koja se može dokumentovati izvodom iz banke (prenos sredstava ili podizanje gotovine). Na primer, karta je kupljena u martu za putovanje u junu a refundirana je u julu. Za konverziju ovog troška u evrima koristi se kurs za mesec jul. Odgovarajući kurs je potrebno koristiti kod stvarnih (real costs) troškova, dok za jedinične (unit costs) troškove nije značajan.

 1. Koji su prihvatljivi troškovi upravljanja KA205 projektom i implementacije (Project Management and Implementation Costs) i na koji način se pravdaju?

Za nastale troškove u okviru aktivnosti projektno vođenje predviđene kroz budžetsku liniju „Project Management and Implementation costs” neophodno je dostaviti propratnu dokumentaciju koja potvrđuje da su se, aktivnosti predviđene za finansiranje kroz navedenu budžetsku liniju, desile (npr. planiranje, finansiranje, koordinacija i komunikacija između partnera, manji tiraž materijala za obuku, alata, pristupa), virtuelna saradnja i lokalne aktivnosti na projektu (npr. omladinske radne aktivnosti, organizacija i mentorstvo pri aktivnosti treninga i sl.), Informisanje, promocija i diseminacija (npr. brošure, flajeri, veb informacije). Propratna dokumentaciju služi kao dokaz o nastalim predviđenim troškovima i ne sagledava se kroz iznos tj. kako je za ovu vrstu troška predviđen jedinični trošak (Unit Cost), navedene iznose ne sabiramo.

 1. Na koji način se pravdaju troškovi Međunarodnih sastanaka projekta (Transnational Project Meeting) u KA205 projektima?

Međunarodni sastanci projekta (TPM) predstavlja vrstu mobilnosti, tako da je, pored evidencije prisutnosti (lista učesnika sa potrebnim elementima kao i dokaz o formalnoj povezanosti), potrebno dostaviti dokumentaciju koja dokazuje nastanak troškova prevoza i smeštaja za učesnike sastanaka, agende, zapisnike i ostalih.

 1. Gde mogu da pronađem informacije o uslovima prihvatljivosti troškova u KA205 projektu?

Uslove prihvatljivosti za troškove po budžetskim linijama kao i prateću dokumentaciju možete pronaći u Aneksu III Pravila finansiranja i ugovaranja koji čini deo Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava. Molimo Vas da detaljno pročitate dokument, jer specifičnosti pravdanja KA205 troškova možete pronaći baš u ovom dokumentu.

 1. Na koji način pravdamo jedinične troškove na KA205 projektu?

Kod jediničnih troškova, potrebno je dokumentovati potrošnju za svaku budžetsku liniju i prikupiti adekvatnu dokumentaciju koju možete pronaći u Aneksu III Pravila finansiranja i ugovaranja koji čini deo Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava. Jedinični troškovi se pravdaju propratnom dokumentacijom koja dokazuje da se aktivnost dogodila (datum prometa). Iznosi na računima tj. visina troška ne utiče na odobrenje jediničnog troška.

 1. Prilikom podnošenja srednjoročnog izveštaja KA205 projekta, koji iznos prethodnog predfinansiranja je potrebno dokazati?

Potrebno je dokazati da je najmanje 70% prethodnog predfinansiranja iskorišćeno za pokrivanje odobrenih troškova projekta.

 1. Da li je moguća preraspodela sredstava između budžetskih linija u KA205 projektima?

Da, moguća je preraspodela sredstava između budžetskih linija, u skladu sa Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava.

 1. Na koji način se vrši raspodela sredstava među partnerima na KA205 projektu?

Raspodela sredstava među partnerima se odvija prema planiranom dogovoru sa partnerima koji je naveden u odobrenom projektnom predlogu ili u skladu sa partnerskim ugovorom ukoliko je sklopljen. Na vama je da u dogovoru sa partnerima vršite raspodelu sredstava i da li prebacujete sredstva partnerima za određenu aktivnosti ili direktno vršite plaćanja. Preporučujemo konsultovanje Ugovora u slučajevima ukoliko se vrši preraspodela sredstava u okviru budžetskih linija.

 1. Da li su naši partner oslobođeni PDV-a po osnovu KA205 projekta?

Za sve informacije oko oslobođenja od PDV u drugim zemljama, predlažemo da Vaši partneri kontaktiraju nadležna tela i Nacionalnu agenciju u toj zemlji, s obzirom da propisi za oslobođenje mogu varirati na nacionalnom nivou.

 1. Da li su „time sheetovi“ dovoljno pravdanje angažovanja osoba na koordinaciji projekta po osnovu Ugovora o volontiranju?

Ukoliko je jedna osoba angažovana na izradi intelektualnih rezultata i na poslovima upravljanja i sprovođenja projekta, potrebno je dostaviti time-sheet (evidenciju uloženog radnog vremena) u kome možemo evidentirati (razlikovati) vreme utrošeno po ulogama koje je učesnik imao u upravljanju/koordinaciji projektom i izradi intelektualnog rezultata.

 1. Kako pravdamo jedinične troškove za upravljanje projektom u srednjoročnom finansijskom izveštaju: honorarima, računima za zakup kancelarije, računima za troškove komunikacije? Da li je neophodno opravdati celokupan iznos 500 za koordinatora i 250 mesečno?

Kako je ova vrsta troška jedinični trošak (Unit Cost), iznose ne sabiramo i nije neophodno opravdati celokupan iznos. Informacije o načinima pravdanja jediničnih troškova možete pronaći u Aneksu III Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava – odeljak A. Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje – (c) prateća dokumentacija definiše pravila prateće dokumentacije za pravdanje troškova ove budžetske stavke. 

Relevantna zakonska regulativa: izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/1240/1582/1586/1511/1621/1744/18 – dr. zakon, 48/1862/18) koja omogućava podnošenje zahteva za overu potvrde o poreskom oslobođenju PDV, u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave od 01.01.2019. godine.

 

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

U zavisnosti od toga da li vam je projekat odobren od strane Fondacije Tempus, neke nacionalne agencije druge evropske zemlje ili Izvršne agencije iz Brisela, razlikuje se postupak i dokumentacija koju je potrebno da dostavite.

Za projekte odobrene od strane Fondacije Tempus

Fondacija Tempus će nakon potpisivanja ugovora o finansiranju sa korisnikom, obavestiti Poresku upravu o odobrenim projektima u okviru Erazmus+ programa, o visini granta i roku trajanja projekata.

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi za oslobađanje od PDV-a, na ePorezi portalu, u okviru Erazmus+, treba da unesete/postavite (upload) potpisan ugovor u skladu sa korisničkim uputstvom.

U slučaju da kao koordinator imate partnere na projektu, neophodno je da unesete i postavite osnovni ugovor (sa Fondacijom) i sve ugovore sa partnerima u skladu sa korisničkim uputstvom. U ovom slučaju za vas birate opciju „Implementarni partner“ i postavljate ugovor sa Fondacijom, dok prilikom unosa partnerskih ugovora birate opciju „korisnici“ i postavljate vaš međusobni ugovor.

Za projekte odobrene kod drugih nacionalnih agencija

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora o učešću u projektu) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

Fondacija Tempus nakon obaveštenja sa Vaše strane, formalno dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o odobrenom projektu kao i o visini granta i roku trajanja projekata.

Prilikom unosa projekta na portalu ePorezi, odabirate Erazmus+ kao krovni ugovor i  postavljate (upload) potpisan ugovor (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

Projekti odobreni od strane Izvršne agencije (EACEA)

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora ili partnerski ugovor i dokument (ukoliko nije sastavni deo ugovora) koji dokazuje preraspodelu sredstava po članovim konzorcijuma, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

 • za KA101, KA102, KA104, KA201, KA202 i KA204 – schools-vet@tempus.ac.rs
 • za KA206, KA211, KA230, Žan Mone, Erazmus Mundus zajedničke master programe i projekte u oblasti sporta na kojima učestvuju visokoškolske ustanove iz Srbije – higher-education@tempus.ac.rs
 • za KA214 (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor Zapadni Balkan) i KA213 (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Saradnji sa programskim i partnerskim ACPALA zemljama (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American) – youth@tempus.ac.rs.

Fondacija Tempus, formalno obaveštava Poresku upravu o svim odobrenim projektima po Pozivu za projekte u okviru programa Erazmus+ kao i o visini granta i roku trajanja projekata

Ukoliko je korisnik iz Srbije:

 • Koordinator projekta: na ePorezi portalu, treba da postavite (upload) ugovor sa Izvršnom agencijom (Grant agreement) na engleskom i srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. Takođe, ukoliko imate partnere iz Srbije, postavljate i partnerske ugovore sa njima i dodajete ih kao korisnike.
 • Partner na projektu, a koordinator nije iz Srbije:  na ePorezi portalu postavljate (upload) original ugovora i prevod na srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

Ključni elementi ugovora (stranice ugovora za prevod):

 1. Ko su ugovorne strane
 2. Iznos sredstava koji je predmet ugovora o donaciji
 3. Datum početka i završetka primene ugovora (datum početka i završetka projekta)
 4. Spisak članova konzorcijuma sa sedištem u Republici Srbiji ako se dostavlja Grant agreement
 5. Strana sa potpisnicima ugovora

OSLOBAĐANJE OD PDV-a

Kako biste izvršili oslobađanje, potrebno je pribaviti predračun od dobavljača (u slučaju da je u sistemu PDV-a)

Predračun treba da sadrži:

 1. Podatke o dobavljaču (iz APR-a): naziv, adresu, telefon, PIB (poreski identifikacioni broj)
 2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, PIB
 3. Broj predračuna
 4. Datum i mesto izdavanja predračuna
 5. Ako je iskazan rok važenja predračuna, predračun mora biti važeći minimum na dan overe
 6. Opis robe ili usluge
 7. Cena bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om (u slučaju da u istom predračunu postoji i usluga/roba na koju se ne obračunava PDV, neophodno je robu/uslugu prikazati kao odvojenu stavku koja ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)
  8. Ukoliko se predračun odnosi na usluge koje se isporučuju u određenom vremenskom periodu, potrebno je navesti tačan datum tj. period kada će se ta aktivnost izvršiti i mora biti u budućnosti (npr. organizacija treninga od 28. oktobra 2020. do 31. oktobra 2020. godine) ili pre završetka aktivnosti.
 8. Potpis ili identifikacija u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Predračun ne sme da sadrži:

 1. U naslovu predračuna Račun ili Faktura
 2. Napomene da se zaračunava zakonska zatezna kamata u slučaju da se ne plati u roku i sl.

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

Od 01.01.2019. godine, PPO PDV obrazac se dobija kroz aplikaciju ePorezi.

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

Kako proces zavisi isključivo od Poreske uprave, Fondacija Tempus nije u mogućnosti da daje informacije o tačnom vremenu potrebnom za overu PPO PDV obrasca. Međutim, iz dosadašnje prakse bismo preporučili korisnicima sredstava da planiraju sa dva radna dana za unos i overu PPO PDV obrasca.

4. Kako se popunjava PPO PDV obrazac?

U skladu sa korisničkim uputstvom. Prilikom unosa za Međunarodni ugovor, iz padajućeg menija odabrati Erazmus+.

Za sve dodatne informacije, možete da se obratite grupi za mlade Fondacije Tempus, putem sledeće mejl adrese: youth@tempus.ac.rs

Informacije o novom Erazmus+ programu 2020-2027 su dostupne ovde.

Skip to content