Pojmovnik

Programske zemlje (Programme Countries)

Zemlje članice EU i zemlje izvan EU koje imaju Nacionalnu agenciju i u potpunosti učestvuju u programu Erazmus+ (Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija).

Partnerske zemlje (Partner Countries)

Države koje učestvuju samo u određenim delovima programa Erazmus+ (kao partneri ili podnosioci projekta), shodno pravilima koja definiše Evropska komisija. To su pre svega zemlje regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta.

ACPALA zemlje (ACPALA countries)

U okviru programa Erazmus+ označavaju ostale partnerske zemlje iz regiona 5 do 14 koje obuhvataju afričke, karipske i pacifičke, azijske i latinoameričke zemlje (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American).

Akreditacija (Accreditation)

Akreditacije je proces kojima se osigurava da organizacija ispunjava niz kvalitativnih standarda ili preduslova koje je u Erazmus+ programu definisala Evropska komisija.

U oblasti mladih akreditacija pruža mogućnost višegodišnjeg finansiranja aktivnosti koje doprinose postepenom ostvarivanju strateškog plana organizacije opisanog u akreditaciji. Organizacije u procesu akreditacije predstavljaju svoje dugoročne ciljeve, planove aktivnosti, očekivane rezultate i pristup upravljanju i sprovođenju visoko-kvalitetnih aktivnosti u okviru KA1.

Akcija (Action)

Deo ili oblast u okviru programa Erazmus+.Erazmus+ program ima tri Ključne akcije.

Aktivnost (Activity)

Skup zadataka u okviru projekta.

Pripremna poseta radi planiranja aktivnosti (Preparatory Visit)

Poseta čiji je cilj planiranje mobilnosti u oblasti mladih, omladinskih razmena i mobilnosti omladinskih radnika. Organizuje se pre početka same mobilnosti kako bi se izgradilo poverenje i razumevanje između partnerskih organizacija i dogovorili administrativni i operativni detalji. Pripremna poseta se realizuje u zemlji gde je planirana mobilnost i (često) u samom mestu i objektu gde će mobilnost biti realizovana.

Podnosilac projekta (Applicant)

Organizacija, institucija ili neformalna grupa mladih koja podnosi aplikacioni formular. Podnosilac prijave je takođe definisan i kao koordinator projekta.

Podnosilac projekta koji to radi po prvi put (First time applicant)

Označava organizaciju kojoj do sada nisu odobrena sredstva u ulozi koordinatora projekta u Erazmus+ programu ili programu koju mu je prethodio.

Pridruženi partneri (Associated partners)

Partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose sprovođenje projektnih zadataka/aktivnosti ali se ne smatraju korisnicima i ne dobijaju sredstva iz budžeta odobrenih Erazmus+ projekata.

Rok za prijavu (Application deadline)

Konačni datum do kog aplikacioni formulari moraju da budu podneti Nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji, da bi projekat bio uzet u razmatranje.

Korisnik sredstava (Beneficiary)

Ako je projekat odobren, podnosilac projekta postaje korisnik sredstava programa Erazmus+. Korisnik potpisuje ugovor o dodeli sredstava sa Nacionalnom ili Izvršnom agencijom ili ga one obaveštavaju o odabiru Odlukom o dodeli sredstava. Druge organizacije koje se nalaze u konzorcijumu projekta se smatraju su-korisnicima sredstava.

Konkurs za predaju predloga projekata (Call for Proposals)

Poziv koji objavljuje Evropska komisija, ili se objavljuje u njeno ime, za dostavljanje predloga projekata, koji je u skladu sa postavljenim ciljevima i uslovima, u datom roku.

Sufinansiranje (Co-financing)

Načelo sufinansiranja podrazumeva da deo troškova projekta koji podržava EU mora da snosi korisnik, ili mora biti pokriven iz drugih izvora finansiranja koji nisu iz programa EU.

Konzorcijum (Consortium)

Dve ili više organizacija koje zajednički pripremaju, sprovode i prate projekat ili aktivnosti u okviru projekta. Konzorcijum može biti nacionalni (uključuje organizacije osnovane u istoj zemlji) ili međunarodni (uključuje organizacije učesnice iz različitih zemalja).

Koordinator/Organizacija za koordinaciju (Coordinator/Coordinating organisation)

Organizacija koja podnosi zahtev za bespovratna sredstva programa Erazmus+ u ime konzorcijuma partnerskih organizacija i odgovorna je za implementaciju projekata i koordinaciju aktivnosti partnera u konzorcijumu.

Viša sila (Force majeure)

Nepredviđena vanredna situacija ili događaj izvan kontrole organizacija koje učestvuju u projektu, koja nije uzrokovana greškom ili nemarom, kao što je to u slučaju sa COVID-19 pandemijom.

Greška u pisanju (Clerical Error)

Mala i nenamerna greška koja je učinjena u dokumentu, projekti ili izveštaju.

Vođa grupe (Group Leader)

Punoletna osoba koja je, pored učesnika, uključena u omladinsku razmenu. Cilj njenog uključivanja jeste osiguranje efektivnog procesa učenja (Youthpass), kao i zaštita i bezbednost učesnika.

Neformalne grupe mladih (informal groups of young people)

Grupa od najmanje četvoro mladih ljudi između 13 i 30 godina koja nema status pravnog lica u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim okvirima. Jedan od članova grupe, koji ima najmanje 18 godina, preuzima ulogu predstavnika i preuzima odgovornost u ime neformalne grupe. Ovakve grupe mogu biti podnosioci projekata ili partneri u nekim akcijama programa Erazmus+.

Informalno učenje (Informal learning)

Učenje koje proizilazi iz svakodnevnih aktivnosti povezanih s poslom, porodicom ili slobodnim vremenom i koje nije organizovano ili strukturirano u smislu ciljeva, vremena ili podrške u učenju. Iz perspektive učesnika može biti i nenamerno.

Međunarodni (International)

U kontekstu programa Erazmus+ odnosi se na aktivnost koja uključuje barem jednu programsku zemlju i barem jednu partnersku zemlju.

Sticanje prakse na određenom radnom mestu (Job Shadowing (practical learning experience))

Kratak boravak u partnerskoj organizaciji u drugoj zemlji da bi se posmatrali praktičari u njihovom svakodnevnom radu, razmenile dobre prakse, sticale veštine i znanja i izgradilo dugoročno partnerstvo između organizacija.

Ključne kompetencije (Key competences)

Osnovni skup znanja, veština i stavova koji su potrebni svim pojedincima za lično ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje. Ove kompetencije obuhvataju osam oblasti: 1) kompetencije pismenosti; (2) višejezične kompetencije; (3) matematičke kompetencije i kompetencije u oblasti nauke, tehnologije i inženjerstva; (4) digitalne kompetencije; (5) lične i društvene kompetencije i kompetencije učenja; (6) građanske kompetencije; (7) preduzetničke kompetencije; (8) kompetencije za kulturnu svest i izražavanje.

Celoživotno učenje (Lifelong learning)

Uključuje sve vrste obrazovanja (formalno, neformalno i informalno) koja se stiču tokom celog života i koja rezultiraju unapređenjem znanja, veština i kompetencija, a radi aktivnog učešća u društvu.

Neformalno učenje (Non-formal learning)

Učenje koje se odvija u sklopu planiranih aktivnosti (u smislu ciljeva i vremena učenja), u kojem je prisutan neki oblik podrške u učenju, ali koje nije deo sistema formalnog obrazovanja. Neformalno učenje je participativno, usmereno ka pojedincu, na dobrovoljnoj je osnovi i bazirano je na potrebama i interesima mladih ljudi. Neformalno učenje je komplementarno formalnom obrazovanju i u Erazmus+ programu se često koristi u radu sa mladima sa smanjenim mogućnostima.

Mladi sa smanjenim mogućnostima (Young people with fewer opportunities)

Mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji zbog socijalnih razloga (veroispovest, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje, mladi bez roditelja, osobe sa zavisnošću), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih (hronična oboljenja), geografskih (zabačene, napuštene, seoske sredine), kulturalnih (imigranti, izbeglice, manjinske grupacije), obrazovnih (mladi sa poteškoćama u učenju, bez formalnih kvalifikacija, mladi koji su prekinuli školovanje), hendikepa (mentalnog, fizičkog, senzornog), ili drugih razloga.

U svrhu podrške mladima sa smanjenim mogućnostima u okviru Erazmus+ programa u oblasti mladih, strategija Inkluzije i različitosti je dizajnirana kao opšti okvir podrške učešću i inkluziji mladih.

Projekat (Project)

Usklađen niz aktivnosti koje se organizuju da bi se ostvarili utvrđeni ciljevi i rezultati.

Organizacija koja prima učesnike (Receiving organisation)

Organizacija koja prima jednog ili više učesnika i organizuje jednu ili više aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erazmus+.

Organizacija koja šalje učesnike/volontere (Sending organisation)

Organizacija koja šalje jednog ili više učesnika na aktivnost mobilnosti u okviru programa Erazmus+.

Transnacionalni (Transnational)

Ukoliko nije drugačije navedeno, odnosi se na akciju u kojoj učestvuju barem dve programske zemlje.

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja (Validation of non-formal and informal learning)

Postupak priznavanja koji sprovodi nadležno telo neke zemlje i kojim se potvrđuje da je osoba stekla rezultate učenja u skladu sa utvrđenim standardom. Čine ga sledeće četiri faze: 1. utvrđivanje specifičnih iskustava pojedinca; 2. dokumentacija iz koje se vide iskustva pojedinca; 3. formalno ocenjivanje tih iskustava i 4. potvrđivanje rezultata ocene, koji mogu dovesti do sticanja delimičnih ili potpunih kvalifikacija. U evropskim okvirima se kao alat za priznavanje neformalnog i informalnog učenja koristi  „Youthpass“.

Mladi (Young people)

U kontekstu programa Erazmus+, pojedinci između 13 i 30 godina starosti.

Omladinska aktivnost (Youth activity)

Aktivnost van sistema formalnog obrazovanja  (kao što je omladinska razmena), koju realizuje mlada osoba, pojedinačno ili u grupi koristeći neformalno učenje.

Omladinski radnik (Youth worker)

Profesionalac koji je stalno angažovan ili volonter uključen u neformalno učenje koji podržava mlade u njihovom ličnom sociopedagoškom i profesionalnom razvoju.

Youthpass

Alat EU za podršku priznavanja rezultata učenja mladih ljudi i omladinskih radnika koji su stečeni učestvovanjem u projektima podržanim u okviru programa Erazmus+.

Kontakt tačke

Organizacije sa Balkana (u zemljama u kojima još uvek ne postoje nacionalne agencije), akreditovane od strane SALTO Resursnog centra za Jugoistočnu Evropu.  Njihov cilj je da promovišu omladinsku komponentu  programa Erazmus+ i pružaju podršku organizacijama sa Balkana.

SALTO Resursni centar za jugoistočnu Evropu

Organizacija za podršku koje je formirala Evropska komisija, zadužena da promoviše saradnju na polju rada sa mladima između organizacija iz tzv. programskih zemalja i zemalja Balkana. Kancelarija ovog centra SALTO se nalazi u sklopu slovenačke nacionalne agencije za program Erazmus+.

Mobility (mobilnost)

Obrazovna, kulturalna i turistička pokretljivost, kao i međunarodna saradnja i razmena.

Virtual mobility (virtuelna mobilnost)

Skup međunarodnih aktivnosti mobilnosti podržanih informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Blended mobility (kombinovana mobilnost)

Kombinacija fizičke i virtuelne pokretljivosti.

Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps)

Inicijativa EU koja omogućava mladima da, u svojim zemljama ili inostranstvu, volontiraju ili rade na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Program takođe ima za cilj da pruži podršku organizacijama koje se bave suočavanjem sa društvenim i prirodnim izazovima. Veći deo programa je baziran na prethodnom programu koji se zvao Evropski volonterski servis – EVS.

Erazmus+ Nacionalna agencija (Erasmus+ National Agency)

Telo zaduženo za promociju i sprovođenje Erazmus+ programa na nacionalnom nivou. Služi kao veza između Evropske komisije i učesnika programa na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Direktno je zadužena za implementaciju decentralizovanih akcija (delova) programa. U Srbiji, ulogu Nacionalne agencije vrši Fondacija Tempus.

Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja i kulture (EACEA)

Agencija Evropske komisije kojoj je povereno sprovođenje centralizovanih akcija (delova) Erazmus+ programa.

OID i PIC broj

Jedinstveni identifikatori organizacija/neformalnih grupa mladih koji se koriste za učestvovanje u Erazmus+ projektima. Svaka organizacija/neformalna grupa mladih koja (bilo u ulozi podnosioca ili partnera) želi da učestvuje u prijavi decentralizovanih projekata (projekti koji se podnose nekoj od nacionalnih agencija za Erazmus+, uključujući Fondaciju Tempus) mora registrovati Organization ID (OID), dok za učešće u centralizovanim projektima (projekti koji se podnose Izvršnoj agenciji EACEA iz Brisela) mora registrovati PIC broj (Participant Identification Code).

Otvoren pristup ishodima projekata (Open Educational Resources – OER)

Otvoren pristup ishodima projekata u svrhe učenja, podučavanja, obuka/treninga i omladinskog rada, koji promoviše Erazmus+ program. Teži da osigura da javno finansirani produkti podržanih Erazmus+ projekata budu dostupni široj javnosti, kako bi se povećala njihova vrednost, omogućila ponovna upotreba i osigurao dugoročan pristup rezultatima, čak i u slučaju prestanka postojanja konzorcijuma koji je sproveo projekat.

Zeleno/ekološko putovanje (Green Travel)

Definiše se kao putovanje koje dominantno koristi prevozna sredstava sa malim zagađenjem kao što su autobus, voz ili putovanje automobilom više osoba.

Coach/Trener

Osoba koja nije član neformalne grupe mladih a koja podržava mlade ljudi u pripremi, realizaciji i proceni uspešnosti KA1 projekata aktivnog učešća mladih.

Skip to content