Појмовник

 

ACPALA земље У оквиру програма Еразмус+ означавају остале партнерске земље из региона 5 до 14 које обухватају афричке, карипске и пацифичке, азијске и латиноамеричке земље (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American).
Ознака квалитета (Quality Label) Раније позната као Акредитација (Accreditation). Поступак којим се осигурава да организације које желе да примају и шаљу волонтере или координирају волонтерским пројектима унутар Европске иницијативе за солидарност (и раније у оквиру Еразмус+ програма) испуњавају стандарде или предуслове одређене од стране Европске комисије. Тренутно, за организације из Србије процес акредитације за Ознаку квалитета (Quality Label) унутар Европске иницијативе за солидарност  спроводи САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу.
Акција (Action) Део или област у оквиру програма Еразмус+.
Активност (Activity) Скуп задатака у оквиру пројекта.
Припремна посета ради планирања активности (Advance Planning Visit – APV)

Посета чији је циљ планирање омладинске размене; организује се пре почетка саме мобилности како би се изградило поверење и разумевање између партнерских организација. Препоручљиво је да млади буду укључени у посету да би се потпуно интегрисали у планирање пројектних активности.

Подносилац пројекта (Applicant) Организација, институција или неформална група младих која подноси предлог пројекта.
Рок за пријаву (Application deadline) Коначни датум до ког апликациони формулари морају да буду поднети Националној агенцији или Извршној агенцији, да би пројекат био узет у разматрање.
Корисник (Beneficiary) Ако је пројекат одобрен, подносилац пројекта постаје корисник средстава програма Еразмус+. Корисник потписује уговор о додели средстава са Националном или Извршном агенцијом или га оне обавештавају о одабиру Одлуком о додели средстава. Корисницима средстава пројекта сматрају се и друге институције које се налазе у конзорцијуму пројекта.
Конкурс за прeдају предлога пројеката (Call for Proposals) Позив који објављује Европска комисија, или се објављује у њено име, за достављање предлога пројеката, који је у складу са постављеним циљевима и условима, у датом року.
Суфинансирање (Co-financing) Начело суфинансирања подразумева да део трошкова пројекта који подржава ЕУ мора да сноси корисник, или мора бити покривен из других извора финансирања који нису ЕУ порекла.
Конзорцијум (Consortium) Две организације или више организација које заједнички припремају, спроводе и прате пројекат или активности у оквиру пројекта.
Координатор / Организација за координацију (Coordinator/Coordinating organisation) Организација која подноси захтев за бесповратна средства програма Еразмус+ у име конзорцијума партнерских организација и одговорна је за имплементацију пројеката и координацију активности партнера у конзорцијуму.
Европска омладинска организација (European Youth NGO) Организација која је формално призната и која се састоји од Европског тела/секретаријата  (барем годину дана регистрованог у некој од програмских земаља на дан подношења пројектног предлога) и националних организација/огранака у барем дванаест програмских држава (које имају законску везу с Европским телом/секретаријатом). Ова организација мора бити активна у области младих, спроводити активности којима се подстиче примена ЕУ стратегије за младе и укључивати младе људе у управљачку структуру организације.
Виша сила (Force majeure) Непредвиђена ванредна ситуација или догађај изван контроле организација које учествују у пројекту, која није узрокована грешком или немаром.
Вођа групе (Group Leader) Пунолетна особа која је, поред учесника, укључена у Омладинску размену. Циљ њеног укључивања јесте осигурање ефективног процеса учења (Youthpass), као и заштита и безбедност учесника.
Групе младих активне у омладинском раду али не обавезно у контексту омладинске организације (или неформалне групе младих) (Groups of young people active in youth work but not necessarily in the context of a youth organisation (also informal groups of young people)) Група од најмање четворо младих људи која нема статус правног лица у складу са важећим националним законским оквирима, али један од њених чланова може у име групе преузимати правне обавезе. Овакве групе могу бити подносиоци пројеката или партнери у неким акцијама програма Еразмус+.
Неформалне групе младих (Informal groups of young people) Види претходну дефиницију  „Групе младих активне у омладинском раду али не обавезно у контексту омладинске организације“.
Информално учење (Informal learning) Учење које произилази из свакодневних активности повезаних с послом, породицом или слободним временом и које није организовано или структурирано у смислу циљева, времена или подршке у учењу. Из перспективе учесника може бити и ненамерно.
Међународни (International) У контексту програма Еразмус+ односи се на активност која укључује барем једну програмску земљу и барем једну партнерску земљу.
Стицање праксе на одређеном радном месту (Job Shadowing (practical learning experience)) Кратак боравак у партнерској организацији у другој земљи да би се посматрали практичари у њиховом свакодневном раду, размениле добре праксе, стицале вештине и знања и изградило дугорочно партнерство између организација.
Кључне компетенције (Key competences) Основни скуп знања, вештина и ставова који су потребни свим појединцима за лично испуњење и развој, активно грађанство, социјалну укљученост и запошљавање. Ове компетенције обухватају осам области: 1) компетенције писмености; (2) вишејезичне компетенције; (3) математичке компетенције и компетенције у области науке, технологије и инжењерства; (4) дигиталне компетенције; (5) личне и друштвене компетенције и компетенције учења; (6) грађанске компетенције; (7) предузетничке компетенције; (8) компетенције за културну свест и изражавање.
Целоживотно учење (Lifelong learning) Укључује све врсте образовања (формално, неформално и информално) која се стичу током целог живота и која резултирају унапређењем знања, вештина и компетенција, а ради активног учешћа у друштву.
Неформално учење (Non-formal learning) Учење које се одвија у склопу планираних активности (у смислу циљева и времена учења), у којем је присутан неки облик подршке у учењу, али које није део система формалног образовања.
Партнерске земље (Partner Countries) Државе које учествују само у одређеним деловима програма Еразмус+ (као партнери или подносиоци пројекта), сходно правилима која дефинише Европска комисија. То су пре свега земље региона који окружују Европску унију, али и све друге земље света.
Програмске земље (Programme Countries) Земље чланице ЕУ и земље изван ЕУ (Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и од 2019. године Србија), које имају Националну агенцију и у потпуности учествују у програму Еразмус+.
Млади са смањеним могућностима (Young people with fewer opportunities) Млади који су у односу на своје вршњаке у мање повољној ситуацији због социјалних разлога (вероисповест, етничка припадност, сексуално опредељење, млади без родитеља, особе са зависношћу), економских разлога (нижи животни стандард, сиромаштво), здравствених (хронична обољења), географских (забачене, напуштене, сеоске средине), културалних (имигранти, избеглице, мањинске групације), образовних (млади са потешкоћама у учењу, без формалних квалификација, млади који су прекинули школовање), хендикепа (менталног, физичког, сензорног), или других разлога.

У сврху подршке младима са смањеним могућностима у оквиру Еразмус+ програма у области младих, стратегија Инклузије и различитости је дизајнирана као општи оквир подршке учешћу и инклузији младих. Стратегија је доступна на сајту Европске комисије на линку овде.

Особе са хендикепом (People with special needs) Потенцијални учесник чије је физичко, психичко или здравствено стање такво да његово/њено учешће у пројекту или активности мобилности не би било могуће без додатне финансијске подршке за превоз, смештај, пратњу и др.
Пројекат (Project) Усклађен низ активности које се организују да би се остварили утврђени циљеви и резултати.
Организација која прима учеснике/волонтере (Receiving organisation) Организација која прима једног или више учесника и организује једну или више активности пројекта у оквиру програма Еразмус+.
Организација која шаље учеснике/волонтере (Sending organisation) Организација-учесница која шаље једног или више учесника на активност у оквиру пројекта у програму Еразмус+.
Транснационални (Transnational) Уколико није другачије наведено, односи се на акцију у којој учествују барем две програмске земље.
Признавање неформалног и информалног учења (Validation of non-formal and informal learning) Поступак признавања који спроводи надлежно тело неке земље и којим се потврђује да је особа стекла резултате учења у складу са утврђеним стандардом. Чине га следеће четири  фазе: 1. утврђивање специфичних искустава појединца; 2. документација из које се виде искуства појединца; 3. формално оцењивање тих искустава и 4. потврђивање резултата оцене, који могу довести до стицања делимичних или потпуних квалификација. У европским оквирима се као алат за признавање неформалног и информалног учења користи  „Youthpass“.
Млади (Young people) У контексту програма Еразмус+, појединци између 13 и 30 година старости.
Омладинска активност (Youth activity) Активност ван система формалног образовања  (као што је омладинска размена, волонтирање или обука младих), коју реализује млада особа, појединачно или у групи, а посебно путем организација младих за које је карактеристичан неформалан приступ учењу.
Омладински радник (Youth worker) Запослени или волонтер укључен у неформално учење који подржава младе у њиховом личном социопедагошком и професионалном развоју.
Youthpass Алат ЕУ за подршку признавања резултата учења младих људи и омладинских радника који су стечени учествовањем у пројектима подржаним у оквиру програма Еразмус+.
Контакт тачке Организације са Балкана (у земљама у којима још увек не постоје националне агенције), акредитоване од стране САЛТО Ресурсног центра за Југоисточну Европу.  Њихов циљ је да промовишу омладинску компоненту  програма Еразмус+ и пружају подршку организацијама са Балкана, које би желеле да се у програм укључе.
САЛТО Ресурсни центар за југоисточну Европу Тело за подршку које је формирала Европска комисија, задужено да промовише сарадњу на пољу рада са младима између организација из тзв. програмских земаља и земаља Југоисточне Европе. Канцеларија центра САЛТО  се налази у склопу словеначке националне агенције за програм Еразмус+ Млади у акцији. У Европи постоји укупно 6 центара САЛТО.
Мобилност Образовна, културална и туристичка покретљивост, као и међународна сарадња и размена.
 

Европска иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps)

 

Нова иницијатива Европске уније која омогућава младима да, у својим земљама или иностранству, волонтирају или раде на пројектима који су од користи заједницама и људима широм Европе. Програм такође има за циљ да пружи подршку организацијама које се баве суочавањем са друштвеним и природним изазовима. Већи део програма је базиран на претходном програму који се звао Европски волонтерски сервис – ЕВС.
 

Активности учења/подучавања/обука/тренинга (Learning/Training/Teaching activities)

 

Активности мобилности за појединце које се могу спроводити у оквиру пројеката КА2 Стратешка партнерства у области младих, уколико доносе додатну вредност у остваривању циљева пројекта. Овде спадају активности: Blended Mobility of Learners – комбинује један или више периода физичке мобилности са виртуалном мобилношћу; Long-term mobility of youth workers – омогућава омладинским радницима да раде у другој организацији у иностранству у периоду до 12 месеци са циљем унапређења професионалних, личних и интеркултуралних компетенција; Short-term joint staff training events: омогућавају организацијама кратке тренинге повезане са темом пројекта са циљем обучавање особља или омладинских радника из тих организација.
Пројекти дијалога младих (Youth Dialogue projects) Врста пројеката у оквиру Кључне акције 3 (КА3) Еразмус+ програма у области младих (ранијег назива – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука), која омогућава младима и њиховим организацијама да својим предлозима и иницијативама утичу на реформисање политика које их се тичу, и то путем дијалога са доносиоцима одлука, подстичући активно учешће младих у демократском животу локалне заједнице, али и читаве Европе.
Еразмус+ Национална агенција (National Agency – NA) Тело задужено за промоцију и спровођење Еразмус+ програма на националном нивоу. Служи као веза између Европске комисије и учесника програма на локалном, регионалном и националном нивоу. Директно је задужена за имплементацију децентрализованих акција (делова) програма. У Србији, улогу Националне агенције врши Фондација Темпус.
Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (EACEA) Агенција Европске комисије којој је поверено спровођење централизованих акција (делова) Еразмус+ програма.
OID и PIC број Јединствени идентификатори организација/неформалних група младих који се користе за учествовање у Еразмус+ пројектима. Свака организација/неформална група младих која (било у улози подносиоца или партнера) жели да учествује у пријави децентрализованих пројекaта (пројекти који се подносе некој од националних агенција за Еразмус+, укључујући Фондацију Темпус) мора регистровати Organization ID (OID), док за учешће у централизованим пројектима (пројекти који се подносе Извршној агенцији ЕАЦЕА из Брисела) мора регистровати PIC број (Participant Identification Code).
URF портал Unique Registration Facility (URF) портал или Портал за учеснике је онлајн алат Европске комисије који омогућава регистрацију потенцијалних учесника (организација, институција, неформалних група младих итд) у пројектима програма Еразмус+ и неким другим програмима ЕУ.
Отворен приступ исходима пројеката (Open Educational Resources – OER) Отворен приступ исходима пројеката у сврхе учења, подучавања, обука/тренинга и омладинског рада, који промовише Еразмус+ програм. Тежи да осигура да јавно финансирани продукти буду доступни широј јавности, како би се повећала њихова вредност, омогућила поновна употреба и осигурао дугорочан приступ резултатима, чак и у случају престанка постојања конзорцијума који је спровео пројекат.
Производи интелектуалног рада У пројектима КА2 Стратешка партнерства у области младих – у оквиру пројеката посвећених иновацијама очекује се развој иновативних исхода интелектуалног рада и опсежно ширење информација о резултатима тог рада, као и дугорочна експлоатација тих резултата. У оквиру ове врсте пројеката могуће је буџетирати креирање производа интелектуалног рада и активности за ширење резултата истих.

Производи интелектуалног рада подразумевају опипљиве интелектуалне исходе пројекта. Неки од примера могу бити: курикулум, материјали за педагошки и омладински рад, истраживање, он-лине платформе, ИТ алати, анализе, студије, методе вршњачког образовања и многи други исходи. Производи интелектуалног рада морају бити креирани од стране конзорцијума који спроводи пројекат, бесплатни и доступни широј јавности.

 

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: