Финансијска подршка за студенте у неповољном економском положају – Пројекти мобилности у високом образовању између програмских земаља (КА103)

Студенти који се налазе у неповољном социо-економском положају, а који учествују у активностима мобилности, имају право на додатна средства за индивидуалну подршку у износу од 200 евра месечно, уколико испуњавају критеријуме прихватљивости одређене на националном нивоу за пројекте мобилности у области високог образовања између програмских земаља (КА103), одобрене 2019. године.

Критеријуми прихватљивости су следећи:

  • Укупни месечни приходи у целом домаћинству не прелазе износ од две просечне нето плате – 108.292 динара. Овај износ се утврђује на основу просечне нето зараде за период јануар – јун 2019. године, у износу од  54.146 динара, објављен на сајту Републичког завода за статистику. Као доказ неповољног социо-економског положаја, потребно је доставити Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства које издаје општина на којој је пријављена адреса пребивалишта студента, наведена на личној карти или на другом документу који издаје надлежно тело (Министарство унутрашњих послова Републике Србије), а који сведочи о адреси пребивалишта студента.
  • Својеручно потписана изјава којом студент, под материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да су подаци наведени у приложеној документацији тачни и потпуни, те овлашћује надлежне да исте имају право да провере, обрађују, чувају и употребљавају у складу са важећим прописима.

У случају када постоји сумња на покушај манипулације утврђивања неповољног положаја студената, могуће је затражити додатну документацију и спровести проверу са надлежним органима како би критеријуми дефинисани конкурсом били потврђени. Уколико је, након провере документације, установљена нетачност/неистинитост достављених информација, високошколска установа која је корисник Уговора о додели наменских бесповратних средстава и Фондација Темпус задржавају право да захтевају повраћај средстава, додељених студенту који се налази у неповољном социо-економском положају.

Напомена:

У случају мобилности ради обављања стручне праксе, студент има право на додатна средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно,, независно од тога да ли се налази у неповољном социо-економском положају. Међутим, у случају мобилности ради обављања стручне праксе код студената који се налазе у неповољном социо-економском положају, ти студенти имају право на додатак који је већи – дакле 200 евра месечно. Две врсте додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних средстава.