Žan Mone projekti u drugim oblastima obrazovanja i obuka

Postoje dva tipa Žan Mone projekata namenjenih drugim oblastima obrazovanja i obuka:

 

U okviru ove akcije podrška se pruža visokoškolskim ustanovama ili Institutima/Agencijama za obrazovanje nastavnika, radi omogućavanja nastavnicima u školama i ustanovama stručnog obrazovanja i obuka (VET) da razviju nove veštine, podučavaju se, kao i angažuju u odnosu na pitanja vezana za EU i na taj način se osnažuju, kroz bolje razumevanje Evropske unije i njenog funkcionisanja. 

Žan Mone projekti u oblasti obuke nastavnika moraju da imaju sledeće ciljeve: 

  • Omogućiti školama i ustanovama stručnog obrazovanja i obuka da među svojim nastavnim osobljem grade znanje o EU; 
  • Ponuditi strukturirane predloge za obuku o EU temama za škole i ustanove stručnog obrazovanja i obuka omogućiti potreban sadržaj i metodologije za nastavnike koji predaju na različitim nivoima, dolaze iz različitih sredina i imaju različita iskustva; 
  • Održavanje specifičnih individualnih ili grupnih obukza nastavnike zainteresovane za EU i one koji su spremni da integrišu EU predmete u njihov svakodnevni rad; 
  • Negovanje poverenja nastavnika u integrisanje EU orijentacije u njihov svakodnevni rad. 
Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Bilo koja samostalna visokoškolska ustanova ili Institut za obrazovanje nastavnika/Agencija koja pruža početnu i/ili stručnu obuku nastavnicima u školama i/ili ustanovama stručnog obrazovanja i obuka iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu može učestvovati kao učesnik projekta.  

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu koje učestvuju u Žan Mone projektima u oblasti visokog obrazovanja moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). 

Koliko traju Žan Mone projekti u oblasti obuke nastavnika?
 

Žan Mone projekti u oblasti obuke nastavnika traju tri godine.  

Kome se podnosi prijava?
 

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu 

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Rok za podnošenje prijava je 1. mart 2022. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.  

Žan Mone mreže imaju za cilj pružanje podrške školama i ustanovama stručnog obrazovanja i obuka, u cilju jačanja znanja o tome kako predavati EU predmete čime se daje međunarodna dimenzija učenju. Takođe, kao cilj se postavlja i razmena znanja između nastavnika (zajednički rad na određenim predmetima i metodologijama, iskustva u podučavanju i zajedničke aktivnosti kao osnova mrežnih aktivnosti). 

Ko može da učestvuje u projektu?
 

Sve škole ustanove stručnog obrazovanja i obuka (VET) iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu se mogu prijaviti za projekat. Na projektu mora da učestvuje najmanje 5 škola i/ili ustanova stručnog obrazovanja i obuka iz najmanje 3 različite države članice EU i trećih zemalja pridruženih Programu. 

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Škole i ustanove stručnog obrazovanja i obuka (VET) iz država članica Evropske unije ili trećih zemalja pridruženih Programu. 

Koliko traju Žan Mone mrežni projekti?
 

Žan Mone mrežni projekti traju tri godine.  

Kome se podnosi prijava?
 

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu 

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Rok za podnošenje prijava je 2. jun 2022. godine do 17 časova po srednjoevropskom vremenu.  

Više informacije o Žan Mone aktivnostima možete da pronađete na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu

 

Skip to content