Erazmus+ mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

U novom ciklusu Erazmus+ programa (2021-2027), zaposleni na visokoškolskim ustanovama (VŠU) u Srbiji koje učestvuju u Erazmus+ programu kroz odobrene projekte mobilnosti, mogu odlaziti na stipendirane mobilnosti u države članice Evropske unije i treće zemlje koje punopravno učestvuju u Erazmus+ programu (Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska), a u manjem obimu i u ostale zemlje Evrope i sveta koje ne učestvuju punopravno u programu. U te mobilnosti spadaju:

  • Mobilnost u svrhu izvođenja nastave, koja se realizuje na inostranoj VŠU; konkurse raspisuje matični univerzitet/visoka škola/akademija na svom sajtu, i to za mobilnost na onim inostranim VŠU sa kojima ima ugovorenu saradnju u okviru Erazmus+ programa; važno je naglasiti da VŠU iz Srbije kroz odobrene Erazmus+ projekte mogu da ostvare više saradnji sa različitim ustanovama velikog broja zemalja koje učestvuju u programu, što znači da zaposleni obično imaju mogućnost izbora; konkursom je definisano vreme i trajanje mobilnosti, zaposleni iz koje oblasti/fakulteta mogu konkurisati itd.
  • Mobilnost u svrhu profesionalnog usavršavanja, koja se može realizovati na inostranoj VŠU, ali i na bilo kojoj drugoj javnoj ili privatnoj organizaciji aktivnoj na tržištu rada, ili u oblasti obrazovanja, obuka, mladih, istraživanja i inovacija u inostranstvu; konkurse raspisuje matični univerzitet/visoka škola/akademija na svom sajtu, pri čemu može propisati preciznije uslove za učešće.

Predviđeno trajanje ovih mobilnosti je od 2 dana do 2 meseca za odlaske u države članice Evropske unije i treće zemlje koje punopravno učestvuju u Erazmus+ programu, odnosno od 5 dana do 2 meseca za odlaske u treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u programu, ne uključujući vreme provedeno u putu. U slučaju mobilnosti u svrhu izvođenja nastave, minimum radnog angažovanja je osam sati nastave nedeljno.

Pored toga, u novom ciklusu Erazmus+ programa nastavnom i administrativnom osoblju su takođe dostupni kombinovani intenzivni programi, a trajanje fizičkog dela ovih programa je, kao i u slučaju mobilnosti studenata, ograničeno na period od 5 do 30 dana.

U nastavku možete pronaći odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa Erazmus+ mobilnosti nastavnog i administratiuvnog osoblja. Dodatne informacije dostupne su u brošuri Stipendije, strane 5-14.

Za nastavno i administrativno osoblje boravci su mogući u periodu od 2 dana do 2 meseca ukoliko se mobilnost realizuje u nekoj od država članica Evropske unije i trećih zemalja pridruženih Erazmus+ programu, ili u trajanju od 5 dana do 2 meseca za mobilnosti u zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu. Svrha mobilnosti zaposlenih može biti izvođenje nastave ili profesionalno usavršavanje.

U slučaju učešća u kombinovanom intenzivnom programu (blended intensive programme), koji pored fizičkog dela mobilnosti sadrži i virtuelnu komponentu, fizički deo mobilnosti traje od 5 do 30 dana.

Stipendije obezbeđuju iznose za plaćanje putnih troškova, kao i određeni iznos koji je namenjen za pokrivanje troškova života. Za nastavno i administrativno osoblje iznosi su predviđeni na dnevnom nivou i variraju zavisno od zemlje u kojoj se realizuje mobilnost. Dnevni iznosi navedeni u tabeli u celini se isplaćuju za boravke do 14 dana. Od 15. dana, isplaćuje se 70% od navedenih iznosa, a sama mobilnost može najduže trajati 60 dana. 

 

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Iznosi na dnevnom nivou

Pokriveni putni troškovi

Zemlje sa višim životnim troškovima

Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn, Švajcarska, Velika Britanija, Farska ostrva

180 €

 

 

 Da

Zemlje sa srednjim životnim troškovima

Holandija, Austrija, Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Kipar, Grčka, Malta, Portugal, Androa, Monako, San Marino, Vatikan

160 €

 

 

 

Da

Zemlje sa nižim životnim troškovima

Slovenija, Estonija, Letonija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litvanija, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija

140 €

 

 

 

Da

Treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u programu (osim gorenavedenih)

Sve ostale zemlje koje nisu navedene

180 €

 

 

Da

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova unapred su određeni i variraju zavisno od udaljenosti mesta boravka i mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija i to posmatrajući razdaljinu u jednom smeru, dok je odgovarajući iznos dat u tabeli predviđen za pokrivanje troškova povratne karte.

Rastojanje u kilometrima (u jednom smeru)

Iznos po učesniku (za povratnu kartu)

U slučaju zelenog putovanja

10-99

  23 €

           –

100-499

180 €

  210 €

500-1.999

275 €

  320 €

2.000-2.999

360 €

  410 €

3.000-3.999

530 €

  610 €

4.000-7.999

820 €

           –

8.000 i više

1.500 €

           –Neophodno je da kandidat bude zaposlen na visokoškolskoj ustanovi (VŠU) koja raspisuje konkurs. U slučaju mobilnosti u svrhu izvođenja nastave, neophodno je da matična VŠU ima ostvarenu saradnju sa VŠU u inostranstvu na kojoj bi se mobilnost realizovala, u vidu potpisanog Erazmus+ interinstitucionalnog ugovora. Spisak tih ustanova najbolje je proveriti sa Erazmus+ koordinatorom/osobom zaduženom za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu i visokoj školi ili u kancelariji za međunarodnu matične visokoškolske ustanove.

Svi ostali eventualni uslovi definišu se konkretnim konkursom koji objavljuje VŠU i putem kojeg se nastavno i/ili administrativno osoblje prijavljuje za mobilnost.

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (akademskom ili administrativnom osoblju, ili i jednima i drugima), a zatim se definiše trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih ustanova.  

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

  • prijavni formular;
  • CV (uglavnom u Europass formatu – više informacija na stranama 37-38 brošure Stipendije);
  • motivaciono pismo;
  • pozivno pismo univerziteta na kome se mobilnost realizuje;
  • u slučaju mobilnosti u svrhu nastave, ugovor o mobilnosti u svrhu izvođenja nastave (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), potpisan od strane zaposlenog i obe visokoškolske ustanove, u kojem se definišu ciljevi mobilnosti, kao i sadržaj programa nastave;
  • u slučaju mobilnosti u svrhu profesionalnog usavršavanja, ugovor o mobilnosti u svrhu obuke (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), potpisan od strane zaposlenog i obe ustanove, u kojem se definišu ciljevi mobilnosti, kao i plan aktivnosti koje bi se realizovale tokom boravka na ustanovi u inostranstvu;
  • dokaz o poznavanju jezika (najčešće engleski, ponekad i/ili jezik zemlje u kojoj se mobilnost realizuje).

Ugovor o mobilnosti će se uskoro potpisivati isključivo putem Erazmus+ mobilne aplikacije, koja je već sada dostupna za preuzimanje na internetu.

Erazmus Mundus zajednički master programi – studijski boravci profesora

Erazmus+ program omogućava finansijsku podršku profesorima, asistentima i saradnicima za izvođenje nastave ili istraživačkog rada u okviru nekog od preko sto pedeset Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Spisak svih trenutno dostupnih programa može se pronaći u aktuelnom katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Za više informacije o načinu konkurisanja, rokovima i sl. posetite veb-sajtove odgovarajućih programa (dostupni klikom na link ispod naziva svakog programa u katalogu).

Skip to content