Erazmus+ studentske razmene i prakse

У новом циклусу Еразмус+ програма (2021-2027), студенти свих нивоа студија на високошколским установама (ВШУ) у Србији које учествују у Еразмус+ програму кроз одобрене пројекте мобилности, могу одлазити на стипендиране мобилности у државе чланице Европске уније и треће земље придружене Еразмус+ програму (Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), a у мањем обиму и у остале земље Европе и света које не учествују пуноправно у програму. У те мобилности спадају:

 • Студентске размене, које подразумевају боравак и студирање на некој иностраној ВШУ у трајању 2–12 месеци (најчешће један семестар) у оквиру одређеног нивоа студија (основне, мастер или докторске). У оквиру oве врсте мобилности студенти типично слушају предавања и полажу испите, стичући EСПБ који ће им бити признати по повратку на матичну установу у Србији. Конкурсе расписује матични универзитет/висока школа/академија на свом сајту, и то за размене на оним иностраним ВШУ са којима има уговорену сарадњу у оквиру Еразмус+ програма. Важно је нагласити да ВШУ из Србије кроз одобрене Еразмус+ пројекте могу да остваре више сарадњи са различитим установама из великог броја земаља које учествују у програму, што значи да студенти обично имају могућност избора. Конкурсом су дефинисани услови под којима ће се размене реализовати, односно време и трајање размене, као и то који студенти (којих студијских области/факултета и нивоа студија) се могу пријавити на конкурс.
 • Студентске праксе, које нуде могућност усавршавања и развијања професионалних и практичних вештина, такође у трајању 2–12 месеци. Студенти их могу обављати у неком иностраном предузећу, организацији или на ВШУ, док конкурсе расписује матични универзитет/висока школа/академија на свом сајту, при чему може прописати прецизније услове за учешће студената у пракси. Уколико се реализују у држави чланици Европске уније или трећој земљи придруженој Еразмус+ програму (Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), пракса се може реализовати и након дипломирања, под условом да је кандидат конкурисао за њу док је имао статус студента, с тим да се пракса мора завршити у периоду од једне године од датума дипломирања.

Поред тога, у новом циклусу Еразмус+ програма могуће су и комбиноване мобилности, које уз физички део укључују и обавезну виртуелну компоненту.

Новину, такође, представљају краткорочни програми мобилности, где спадају:

 • комбиновани интензивни програми, што су краткотрајне, интензивне мобилности у којима се примењују иновативни начини подучавања студената уз употребу дигиталних алата, а које поред физичког дела мобилности садрже и виртуелну компоненту, с тим да физички део мобилности траје од 5 до 30 дана.
 • краткорочне мобилности студената на докторским студијама, које могу трајати од 5 до 30 дана.

Ниједна од наведених врста мобилности не може имати за исход стицање иностране дипломе.

У наставку можете пронаћи одговоре на најважнија питања у вези са Еразмус+ студентским разменама и праксама. Додатне информације доступне су у брошури Стипендије, стране 5-13.

U novom ciklusu Erazmus+ programa, i studentske razmene i studentske (stručne) prakse mogu trajati od 2 do 12 meseci. Studentske razmene (student exchanges) podrazumevaju boravak i studiranje na inostranoj visokoškolskoj instituciji, u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Kada je reč o studentskim praksama (traineeships), one se mogu realizovati u inostranom preduzeću, ustanovi ili kompaniji. Studenti imaju mogućnost kombinovanja studentskih razmena i praksi. Ukupno trajanje (jedne ili više) mobilnosti ne može biti duže od 12 meseci na jednom nivou studija.

Kombinovani intenzivni programi (blended intensive programmes) su kratkotrajne, intenzivne mobilnosti u kojima se primenjuju inovativni načini podučavanja studenata uz upotrebu digitalnih alata, a koje pored fizičkog dela mobilnosti sadrže i virtuelnu komponentu, s tim da fizički deo mobilnosti traje od 5 do 30 dana.

Kratkoročne mobilnosti studenata na doktorskim studijama (short-term doctoral mobility) mogu trajati od 5 do 30 dana.

Еразмус+ стипендија обухвата плаћену школарину и месечни износ којим се покривају трошкови живота током боравка у иностранству. Износ зависи од земље у којој се мобилност реализује и од врсте мобилности. Путни трошкови најчешће нису покривени, осим уколико студенти одлазе на мобилност у неку од трећих земаља које не учествују пуноправно у програму. Пријавом за мобилност, кандидат се аутоматски пријављује и за Еразмус+ стипендију. У неким случајевима, може се десити да пријава студента за мобилност буде прихваћена али без одобрене стипендије. Студент који прихвати мобилност без стипендије (тзв. Zero grant mobility), има сва друга права и обавезе које имају и студенти са стипендијом.

У случају студентских размена, пракси и дугорочних комбинованих мобилности, стипендије за покривање трошкова живота студенти добијају на месечном нивоу а износи зависе од земље у којој се мобилност реализује и дати су у следећој табели:

 Земље у којима се мобилност реализује

Износ стипендије
 (по месецу)

Покривени путни трошкови

 

 

 

 

 

 

Земље са вишим животним трошковима од Србије

 

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал, Швајцарска,  Велика Британија, Андора, Монако, Сан Марино, Ватикан, Фарска острва

600 €

Не

Земље са животним трошковима сличним као Србија

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска

540 €

Не

Треће земље које не учествују пуноправно у програму (осим горенаведених)

 

Све остале земље

700 €

 

Да

 

Поред тога, студенти који иду на мобилност у сврху обављања стручне праксе у некој од држава чланица Европске уније и трећих земаља придружених Еразмус+ програму имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 150 евра месечно.

У случају краткорочних мобилности, износи стипендија су исти независно од земље у којој се реализује мобилност а дати су у следећој табели:

Трајање физичког дела мобилности

Износ стипендије (по месецу)

Покривени путни трошкови

До 14. дана трајања мобилности (и закључно с тим даном)

70 €

Не

Од 15. до 30. дана мобилности

50 €

Не

Путни трошкови код краткорочних мобилности нису покривени, а изузетак представља покривање путних трошкова студената са смањеним могућностима.

У случају да су путни трошкови покривени, предвиђени износи су унапред одређени и варирају у зависности од растојања од места боравка до места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија.

Поред тога, они учесници на мобилности који иначе немају право на покривање путних трошкова, могу да одаберу опцију зеленог путовања и добију једнократну помоћ 50 евра, као и до 4 додатна стипендирана дана, чиме могу делимично покрити трошкове превоза. Увођењем опције зеленог путовања, учесници у Еразмус+ мобилности се мотивишу да одаберу еколошка превозна средства, чиме ће се смањити негативан утицај путовања на животну средину.

У новом циклусу Еразмус+ програма посебна пажња се поклања особама са смањеним могућностима, како би се на тај начин оне охрабриле да учествују у програмима студентске мобилности. Као особе са смањеним могућностима, програм препознаје: особе са инвалидитетом и хендикепом, особе са здравственим проблемима (тешке и хроничне болести) и особе које имају економске, географске, образовне или културолошке препреке за учешће у програмима мобилности. Студенти који спадају у неку од ових група, a желе да искористе погодности које су намењене особама са смањеним могућностима, уз пријаву на конкурс прилажу додатну документацију којом се потврђује припадност некој од категорија студената са смањеним могућностима. Додатне информације о категоријама студената са смањеним могућностима, као и потребној документацији, могу се пронаћи на следећој страници.

Студенти са смањеним могућностима имају право на месечни додатак на стипендију у износу од 250 евра у случају мобилности у сврху студирања (студентске размене). У случају мобилности у сврху обављања студентске праксе, студенти са смањеним могућностима имају право на два додатка, тј. на горе поменути додатак 250 евра и додатак 150 евра намењен свим студентима који обављају стручну праксу у некој од држава чланица Европске уније и трећих земаља придружених Еразмус+ програму.

Студенти са смањеним могућностима који иду на краткорочну мобилност у иностранство, имају право на покривање путних трошкова, као и на додатак у износу 100 евра у случају да физички део мобилности траје од 5 до 14 дана, или 150 евра, у случају да физички мобилности траје од 15 до 30 дана.

Напомена: Студенти са инвалидитетом и хендикепом се пријављују за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему приликом пријаве могу затражити одобрење и за покривање додатних трошкова, који се могу односити на прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго. За више информација, студенти се могу директно обратити својој високошколској установи.

Opšti uslov za prijavu na konkurs za mobilnost je posedovanje statusa studenta na visokoškolskoj ustanovi (VŠU) koja raspisuje konkurs. I u slučaju studentskih praksi, kandidat mora imati status studenta u trenutku prijave na konkurs ali se sama praksa može realizovati i do godinu dana nakon završetka studija.

U slučaju studentskih razmena, neophodno je da matična VŠU ima ostvarenu saradnju sa VŠU u inostranstvu na kojoj bi se mobilnost realizovala, u vidu potpisanog Erazmus+ interinstitucionalnog ugovora. Spisak tih ustanova najbolje je proveriti sa Erazmus+ koordinatorom/osobom zaduženom za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu i visokoj školi ili u kancelariji za međunarodnu matične visokoškolske ustanove. U slučaju studentskih praksi, najčešće nije neophodno postojanje interinstitucionalnog ugovora.

Svi ostali eventualni uslovi definišu se konkretnim konkursom koji objavljuju visokoškolske ustanove i putem kojeg se studenti prijavljuju za mobilnost.

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji su dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta, akademija i visokih škola, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju, ili i jednima i drugima) i koja je vrsta tj. svrha mobilnosti, za koji nivo studija je mobilnost predviđena, a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih ustanova.

Svaki konkurs pojedinačno navodi strani jezik na kom će se realizovati aktivnosti tokom mobilnosti i precizira koji nivo znanja je potreban. U praksi, uglavnom je u pitanju engleski; u slučaju pak zemalja u kojima se kao maternji govore veliki svetski jezici (francuski, nemački, španski, italijanski), nije retkost da se traži znanje tog jezika, posebno na osnovnim studijama. Kada je reč o nivou poznavanja jezika, to takođe varira u zavisnosti od nivoa studija i zemlje, ali se tipično očekuje B1-B2. Pored toga, studenti kojima se odobri mobilnost kroz Erazmus+ program su u obavezi da testiraju svoje znanje jezika na kojem će mobilnost biti realizovana ili jezika države u koju idu. U te svrhe je razvijena jezička platforma Online language support (OLS), koja služi kako za testiranje, tako i za unapređenje znanja jezika koji će se koristiti tokom boravka u inostranstvu. Obavezna procena znanja jezika preko OLS platforme se obavlja pre same mobilnosti, dok je tokom trajanja mobilnosti moguće pohađanje jezičkog kursa na istoj platformi, što nije obavezno, ali se ohrabruje. Pristup platformi za učesnike mobilnosti je besplatan i omogućava ga matična visokoškolska ustanova.

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:

 • пријавни формулар
 • CV (углавном у Europass формату – више информација на странама 37-38 брошуре Стипендије);
 • мотивационо писмо;
 • писма препоруке (назначен тачан број у конкурсу);
 • транскрипт оцена;
 • доказ о познавању језика извођења наставе (ближе дефинисан конкурсом; често је довољно доставити потврду да је језик слушан и полаган на факултету а понекад се тражи и званично признат сертификат о познавању одређеног језика);
 • у случају мобилности зарад студирања, уговор о учењу (Learning agreement – Student Mobility for Studies) потписан од студента и обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији;
 • у случају обављања стручне праксе, уговор о учењу (Learning agreement – Student Mobility for Traineeships) који потписују студент, матична високошколска установа и установа/организација у иностранству у којој се пракса реализује; уговор дефинише детаљан програм праксе и очекиване исходе учења;
 • план истраживања (Research Plan) – важи за студенте докторских студија, уколико се на мобилности не слушају предавања, већ реализује истраживачка активност.
 • копија претходно стечених диплома и додатака дипломи (за студенте мастер и докторских студија);
 • позивно писмо, потписано од стране супервизора с високошколске установе на којој се мобилност реализује (за студенте докторских студија и понекад за студенте мастер студија).

 

Уговор о учењу ће се ускоро потписивати искључиво путем Еразмус+ мобилне апликације, која је већ сада доступна на интернету.

Skip to content