Erazmus+ studentske razmene i prakse

U novom ciklusu Erazmus+ programa (2021-2027), studenti svih nivoa studija na visokoškolskim ustanovama (VŠU) u Srbiji koje učestvuju u Erazmus+ programu kroz odobrene projekte mobilnosti, mogu odlaziti na stipendirane mobilnosti u države članice Evropske unije i treće zemlje pridružene Erazmus+ programu (Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska), a u manjem obimu i u ostale zemlje Evrope i sveta koje ne učestvuju punopravno u programu. U te mobilnosti spadaju:

 • Studentske razmene, koje podrazumevaju boravak i studiranje na nekoj inostranoj VŠU u trajanju 2–12 meseci (najčešće jedan semestar) u okviru određenog nivoa studija (osnovne, master ili doktorske). U okviru ove vrste mobilnosti studenti tipično slušaju predavanja i polažu ispite, stičući ESPB koji će im biti priznati po povratku na matičnu ustanovu u Srbiji. Konkurse raspisuje matični univerzitet/visoka škola/akademija na svom sajtu, i to za razmene na onim inostranim VŠU sa kojima ima ugovorenu saradnju u okviru Erazmus+ programa. Važno je naglasiti da VŠU iz Srbije kroz odobrene Erazmus+ projekte mogu da ostvare više saradnji sa različitim ustanovama iz velikog broja zemalja koje učestvuju u programu, što znači da studenti obično imaju mogućnost izbora. Konkursom su definisani uslovi pod kojima će se razmene realizovati, odnosno vreme i trajanje razmene, kao i to koji studenti (kojih studijskih oblasti/fakulteta i nivoa studija) se mogu prijaviti na konkurs.
 • Studentske prakse, koje nude mogućnost usavršavanja i razvijanja profesionalnih i praktičnih veština, takođe u trajanju 2–12 meseci. Studenti ih mogu obavljati u nekom inostranom preduzeću, organizaciji ili na VŠU, dok konkurse raspisuje matični univerzitet/visoka škola/akademija na svom sajtu, pri čemu može propisati preciznije uslove za učešće studenata u praksi. Ukoliko se realizuju u državi članici Evropske unije ili trećoj zemlji pridruženoj Erazmus+ programu (Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska), praksa se može realizovati i nakon diplomiranja, pod uslovom da je kandidat konkurisao za nju dok je imao status studenta, s tim da se praksa mora završiti u periodu od jedne godine od datuma diplomiranja.

Pored toga, u novom ciklusu Erazmus+ programa moguće su i kombinovane mobilnosti, koje uz fizički deo uključuju i obaveznu virtuelnu komponentu.

Novinu, takođe, predstavljaju kratkoročni programi mobilnosti, gde spadaju:

 • kombinovani intenzivni programi, što su kratkotrajne, intenzivne mobilnosti u kojima se primenjuju inovativni načini podučavanja studenata uz upotrebu digitalnih alata, a koje pored fizičkog dela mobilnosti sadrže i virtuelnu komponentu, s tim da fizički deo mobilnosti traje od 5 do 30 dana.
 • kratkoročne mobilnosti studenata na doktorskim studijama, koje mogu trajati od 5 do 30 dana.

Nijedna od navedenih vrsta mobilnosti ne može imati za ishod sticanje inostrane diplome.

U nastavku možete pronaći odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa Erazmus+ studentskim razmenama i praksama. Dodatne informacije dostupne su u brošuri Stipendije, strane 5-13.

U novom ciklusu Erazmus+ programa, i studentske razmene i studentske (stručne) prakse mogu trajati od 2 do 12 meseci. Studentske razmene (student exchanges) podrazumevaju boravak i studiranje na inostranoj visokoškolskoj instituciji, u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Kada je reč o studentskim praksama (traineeships), one se mogu realizovati u inostranom preduzeću, ustanovi ili kompaniji. Studenti imaju mogućnost kombinovanja studentskih razmena i praksi. Ukupno trajanje (jedne ili više) mobilnosti ne može biti duže od 12 meseci na jednom nivou studija.

Kombinovani intenzivni programi (blended intensive programmes) su kratkotrajne, intenzivne mobilnosti u kojima se primenjuju inovativni načini podučavanja studenata uz upotrebu digitalnih alata, a koje pored fizičkog dela mobilnosti sadrže i virtuelnu komponentu, s tim da fizički deo mobilnosti traje od 5 do 30 dana.

Kratkoročne mobilnosti studenata na doktorskim studijama (short-term doctoral mobility) mogu trajati od 5 do 30 dana.

Erazmus+ stipendija obuhvata plaćenu školarinu i mesečni iznos kojim se pokrivaju troškovi života tokom boravka u inostranstvu. Iznos zavisi od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i od vrste mobilnosti. Putni troškovi najčešće nisu pokriveni, osim ukoliko studenti odlaze na mobilnost u neku od trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu. Prijavom za mobilnost, kandidat se automatski prijavljuje i za Erazmus+ stipendiju. U nekim slučajevima, može se desiti da prijava studenta za mobilnost bude prihvaćena ali bez odobrene stipendije. Student koji prihvati mobilnost bez stipendije (tzv. Zero grant mobility), ima sva druga prava i obaveze koje imaju i studenti sa stipendijom.

U slučaju studentskih razmena, praksi i dugoročnih kombinovanih mobilnosti, stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou a iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i dati su u sledećoj tabeli:

 Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Iznos stipendije
 (po mesecu)

Pokriveni putni troškovi

 

 

 

 

 

 

Zemlje sa višim životnim troškovima od Srbije

 

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal, Švajcarska,  Velika Britanija, Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Farska ostrva

600 €

Ne

Zemlje sa životnim troškovima sličnim kao Srbija

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

540 €

Ne

Treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u programu (osim gorenavedenih)

 

Sve ostale zemlje

700 €

 

Da

 

Pored toga, studenti koji idu na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse u nekoj od država članica Evropske unije i trećih zemalja pridruženih Erazmus+ programu imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 150 evra mesečno.

U slučaju kratkoročnih mobilnosti, iznosi stipendija su isti nezavisno od zemlje u kojoj se realizuje mobilnost a dati su u sledećoj tabeli:

Trajanje fizičkog dela mobilnosti

Iznos stipendije (po mesecu)

Pokriveni putni troškovi

Do 14. dana trajanja mobilnosti (i zaključno s tim danom)

70 €

Ne

Od 15. do 30. dana mobilnosti

50 €

Ne

Putni troškovi kod kratkoročnih mobilnosti nisu pokriveni, a izuzetak predstavlja pokrivanje putnih troškova studenata sa smanjenim mogućnostima.

U slučaju da su putni troškovi pokriveni, predviđeni iznosi su unapred određeni i variraju u zavisnosti od rastojanja od mesta boravka do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija.

Pored toga, oni učesnici na mobilnosti koji inače nemaju pravo na pokrivanje putnih troškova, mogu da odaberu opciju zelenog putovanja i dobiju jednokratnu pomoć 50 evra, kao i do 4 dodatna stipendirana dana, čime mogu delimično pokriti troškove prevoza. Uvođenjem opcije zelenog putovanja, učesnici u Erazmus+ mobilnosti se motivišu da odaberu ekološka prevozna sredstva, čime će se smanjiti negativan uticaj putovanja na životnu sredinu.

U novom ciklusu Erazmus+ programa posebna pažnja se poklanja osobama sa smanjenim mogućnostima, kako bi se na taj način one ohrabrile da učestvuju u programima studentske mobilnosti. Kao osobe sa smanjenim mogućnostima, program prepoznaje: osobe sa invaliditetom i hendikepom, osobe sa zdravstvenim problemima (teške i hronične bolesti) i osobe koje imaju ekonomske, geografske, obrazovne ili kulturološke prepreke za učešće u programima mobilnosti. Studenti koji spadaju u neku od ovih grupa, a žele da iskoriste pogodnosti koje su namenjene osobama sa smanjenim mogućnostima, uz prijavu na konkurs prilažu dodatnu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost nekoj od kategorija studenata sa smanjenim mogućnostima. Dodatne informacije o kategorijama studenata sa smanjenim mogućnostima, kao i potrebnoj dokumentaciji, mogu se pronaći na sledećoj stranici.

Studenti sa smanjenim mogućnostima imaju pravo na mesečni dodatak na stipendiju u iznosu od 250 evra u slučaju mobilnosti u svrhu studiranja (studentske razmene). U slučaju mobilnosti u svrhu obavljanja studentske prakse, studenti sa smanjenim mogućnostima imaju pravo na dva dodatka, tj. na gore pomenuti dodatak 250 evra i dodatak 150 evra namenjen svim studentima koji obavljaju stručnu praksu u nekoj od država članica Evropske unije i trećih zemalja pridruženih Erazmus+ programu.

Studenti sa smanjenim mogućnostima koji idu na kratkoročnu mobilnost u inostranstvo, imaju pravo na pokrivanje putnih troškova, kao i na dodatak u iznosu 100 evra u slučaju da fizički deo mobilnosti traje od 5 do 14 dana, ili 150 evra, u slučaju da fizički mobilnosti traje od 15 do 30 dana.

Napomena: Studenti sa invaliditetom i hendikepom se prijavljuju za stipendiju pod istim uslovima kao i drugi studenti, pri čemu prilikom prijave mogu zatražiti odobrenje i za pokrivanje dodatnih troškova, koji se mogu odnositi na prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinsku negu, pomoćnu opremu, adaptaciju učila, osobu u pratnji i drugo. Za više informacija, studenti se mogu direktno obratiti svojoj visokoškolskoj ustanovi.

Opšti uslov za prijavu na konkurs za mobilnost je posedovanje statusa studenta na visokoškolskoj ustanovi (VŠU) koja raspisuje konkurs. I u slučaju studentskih praksi, kandidat mora imati status studenta u trenutku prijave na konkurs ali se sama praksa može realizovati i do godinu dana nakon završetka studija.

U slučaju studentskih razmena, neophodno je da matična VŠU ima ostvarenu saradnju sa VŠU u inostranstvu na kojoj bi se mobilnost realizovala, u vidu potpisanog Erazmus+ interinstitucionalnog ugovora. Spisak tih ustanova najbolje je proveriti sa Erazmus+ koordinatorom/osobom zaduženom za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu i visokoj školi ili u kancelariji za međunarodnu matične visokoškolske ustanove. U slučaju studentskih praksi, najčešće nije neophodno postojanje interinstitucionalnog ugovora.

Svi ostali eventualni uslovi definišu se konkretnim konkursom koji objavljuju visokoškolske ustanove i putem kojeg se studenti prijavljuju za mobilnost.

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji su dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta, akademija i visokih škola, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju, ili i jednima i drugima) i koja je vrsta tj. svrha mobilnosti, za koji nivo studija je mobilnost predviđena, a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih ustanova.

Svaki konkurs pojedinačno navodi strani jezik na kom će se realizovati aktivnosti tokom mobilnosti i precizira koji nivo znanja je potreban. U praksi, uglavnom je u pitanju engleski; u slučaju pak zemalja u kojima se kao maternji govore veliki svetski jezici (francuski, nemački, španski, italijanski), nije retkost da se traži znanje tog jezika, posebno na osnovnim studijama. Kada je reč o nivou poznavanja jezika, to takođe varira u zavisnosti od nivoa studija i zemlje, ali se tipično očekuje B1-B2. Pored toga, studenti kojima se odobri mobilnost kroz Erazmus+ program su u obavezi da testiraju svoje znanje jezika na kojem će mobilnost biti realizovana ili jezika države u koju idu. U te svrhe je razvijena jezička platforma Online language support (OLS), koja služi kako za testiranje, tako i za unapređenje znanja jezika koji će se koristiti tokom boravka u inostranstvu. Obavezna procena znanja jezika preko OLS platforme se obavlja pre same mobilnosti, dok je tokom trajanja mobilnosti moguće pohađanje jezičkog kursa na istoj platformi, što nije obavezno, ali se ohrabruje. Pristup platformi za učesnike mobilnosti je besplatan i omogućava ga matična visokoškolska ustanova.

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

 • prijavni formular
 • CV (uglavnom u Europass formatu – više informacija na stranama 37-38 brošure Stipendije);
 • motivaciono pismo;
 • pisma preporuke (naznačen tačan broj u konkursu);
 • transkript ocena;
 • dokaz o poznavanju jezika izvođenja nastave (bliže definisan konkursom; često je dovoljno dostaviti potvrdu da je jezik slušan i polagan na fakultetu a ponekad se traži i zvanično priznat sertifikat o poznavanju određenog jezika);
 • u slučaju mobilnosti zarad studiranja, ugovor o učenju (Learning agreement – Student Mobility for Studies) potpisan od studenta i obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji;
 • u slučaju obavljanja stručne prakse, ugovor o učenju (Learning agreement – Student Mobility for Traineeships) koji potpisuju student, matična visokoškolska ustanova i ustanova/organizacija u inostranstvu u kojoj se praksa realizuje; ugovor definiše detaljan program prakse i očekivane ishode učenja;
 • plan istraživanja (Research Plan) – važi za studente doktorskih studija, ukoliko se na mobilnosti ne slušaju predavanja, već realizuje istraživačka aktivnost.
 • kopija prethodno stečenih diploma i dodataka diplomi (za studente master i doktorskih studija);
 • pozivno pismo, potpisano od strane supervizora s visokoškolske ustanove na kojoj se mobilnost realizuje (za studente doktorskih studija i ponekad za studente master studija).

 

Ugovor o učenju će se uskoro potpisivati isključivo putem Erazmus+ mobilne aplikacije, koja je već sada dostupna na internetu.

Skip to content